Podział nieruchomości

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W PLESZEWIE
WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI I ROLNICTWA
tel. (062) 7428-346
fax (062) 7428 301


PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

I. PODSTAWA PRAWNA:
Wpisać podstawę prawną wg wzoru: Art. 64-67 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 1986r.,Nr 36 ,poz. 180 z późniejszymi zmianami).

II. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. wniosek strony
  2. projekt podziału,
  3. postanowienie o zgodności podziału z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
  4. wypis z ewidencji gruntów,
  5. odpis z księgi wieczystej

III. OPŁATY:

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji podziałowej służy odwołanie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni

VII. UWAGI:

  • Sprawy załatwia się w UMiG ul. Rynek 1 w pokoju nr 118.
  • Załatwienie sprawy polega na wydaniu decyzji zatwierdzających podział nieruchomości

VIII. FORMULARZE


PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI