Odroczenie lub rozłożenie na raty podatku-zaległosci

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W PLESZEWIE
WYDZIAŁ FINANSOWY
REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
tel. (062) 7428-329
fax (062) 7428 301


ODROCZENIE LUB ROZŁOŻENIE NA RATY PODATKU I/LUB ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ, UMORZENIE ODSETEK ZA ZWŁOKĘ (podatek rolny,
od nieruchomości, leśny)

I. PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 67a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) /dalej Ordynacja podatkowa/ - odroczenie, rozłożenie na raty podatku;
 • art. 67a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej - odroczenie, rozłożenie na raty zaległości podatkowej;
 • art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej - umorzenie odsetek za zwłokę;

II. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1.  wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew (z uzasadnieniem, wskazaniem nowych terminów płatności)
 2. dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody wnioskodawcy i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym oraz ponoszone cykliczne wydatki;
 3. inne dokumenty wymagane w toku rozpatrywania sprawy;

III. OPŁATY:
Zwolnione z opłaty skarbowej

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku (w sprawach szczególnie skomplikowanych - 2 miesięcy).

V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Podatków i Opłat Lokalnych

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji służy odwołanie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu w terminie 14 dni.

VII. UWAGI:

 • sprawy załatwia się w pokoju nr 005 (parter);
 • załatwienie sprawy polega na zebraniu pełnej dokumentacji dotyczącej wniosku podatnika,
  tj. sprawdzenie stanu należności/zaległości podatkowej, zbadanie sytuacji finansowej, rodzinnej
  i osobistej wnioskodawcy (np. przez sporządzenie protokołu przesłuchania strony, wezwanie
  do uzupełnienia wniosku, przedstawienia dodatkowych dokumentów);
 • organ podatkowy może udzielić rzeczonej pomocy na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym;
 • nie zastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia;

VIII. FORMULARZE

IX. ODNOŚNIKI DO INNYCH DOKUMENTÓW