Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W PLESZEWIE
REFERAT PODATKÓW I OPŁAT
tel. (062) 7428-327
fax (062) 7428 301


ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W PODATKACH
LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI

I. PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 306e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.);
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2142 t.j);

II. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wydanie zaświadczenia (druk do pobrania na miejscu);
 2. potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej

III. OPŁATY:
21,00 zł
Zwolnienia od opłaty skarbowej określone w ustawie o opłacie skarbowej;

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Nie później niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Podatków i Opłat

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

VII. UWAGI:

 • sprawy załatwia się w pokoju nr 006 (parter);
 • załatwienie sprawy polega na zebraniu pełnej informacji dotyczącej wniosku podatnika,
  tj. sprawdzenie stanu należności/zaległości w podatkach rolnym, od nieruchomości leśnym,
  od środków transportowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • nieuiszczenie należnej opłaty skarbowej skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia;

 

VIII. FORMULARZE

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości. - format pdf

IX. ODNOŚNIKI DO INNYCH DOKUMENTÓW