Odroczenie lub rozłożenie na raty podatku od środków transportowych

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W PLESZEWIE
WYDZIAŁ FINANSOWY
REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
tel. (062) 7428-328
fax (062) 7428 301


ODROCZENIE LUB ROZŁOŻENIE NA RATY PODATKU I/LUB ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ, UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I ODSETEK ZA ZWŁOKĘ (podatek od środków transportowych)

I. PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 67a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) /dalej Ordynacja podatkowa/ - odroczenie, rozłożenie na raty podatku;
  • art. 67a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej - odroczenie, rozłożenie na raty zaległości podatkowej;
  • art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej - umorzenie zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę;

II. WYMAGANE DOKUMENTY:

1.    wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew;

2.    dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody wnioskodawcy i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym;

3.    inne dokumenty wymagane w toku rozpatrywania sprawy;

III. OPŁATY:
Zwolnione z opłaty skarbowej

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku (w sprawach szczególnie skomplikowanych - 2 miesięcy)

V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Podatków i Opłat Lokalnych

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy odwołanie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu w terminie 14 dni.

VII. UWAGI:

  • sprawy załatwia się w pokoju nr 006 (parter);
  • załatwienie sprawy polega na zebraniu pełnej dokumentacji dotyczącej wniosku podatnika, tj. sprawdzenie stanu należności/zaległości podatkowej, zbadanie sytuacji finansowej, rodzinnej i osobistej wnioskodawcy (np. przez sporządzenie protokołu przesłuchania strony, wezwanie do uzupełnienia wniosku, przedstawienia dodatkowych dokumentów);
  • organ podatkowy może udzielić rzeczonej pomocy na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym;
  • nie zastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia;

VIII. FORMULARZE

IX. ODNOŚNIKI DO INNYCH DOKUMENTÓW