Udzielenie ulg w opłatach za wieczyste użytkowanie

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W PLESZEWIE
WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI I ROLNICTWA
tel. (062) 7428-346
fax (062) 7428 301


UDZIELANIE ULG W OPŁATACH ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW WYKORZYSTYWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE

I. PODSTAWA PRAWNA:

II. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek strony – wzór wniosku w załączeniu (dopuszcza się wniosek odręczny).
  2. Zaświadczenie o dochodach rodziny lub odcinek od emerytury, renty.

III. OPŁATY:

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

VII. UWAGI:

  • Sprawy załatwia się w UMiG ul. Rynek 1 w pokoju nr 118.
  • Załatwienie sprawy polega na pisemnym zawiadomieniu strony o udzieleniu lub nie udzieleniu ulgi w opłatach. Sprawa zostaje załatwiona na podstawie uchwały Rady Miejskiej oraz komunikatu Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale roku poprzedniego.

VIII. FORMULARZE


UDZIELANIE ULG W OPŁATACH ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW WYKORZYSTYWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE