Zaswiadczenioe o posiadaniu gospodarstwa rolnego

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W PLESZEWIE
WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI I ROLNICTWA
tel. (062) 7428-346
fax (062) 7428 301


WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O POSIADANIU LUB PROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO.

I. PODSTAWA PRAWNA:

II. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. wniosek strony,
  2. dokument własności (akt notarialny, odpis zupełny z KW lub inny) potwierdzający fakt posiadania lub prowadzenia gospodarstwa rolnego.

III. OPŁATY:
Od wydanego zaświadczenia pobiera się opłatę skarbową w wys. 5,00 zł za wniosek + 0,50 zł. za każdy załącznik + 11,00 zł. za zaświadczenie.

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Udzielenie odpowiedzi wnioskodawcy w terminie jednego miesiąca od złożenia wniosku.

V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

VII. UWAGI:

  • Sprawy załatwia się w UMiG ul. Rynek 1 w pokoju nr 118.
  • Załatwienie sprawy polega na przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów i prowadzonej w tut.Urzędzie ewidencji oraz wydaniu lub odmowie wydania stosownego zaświadczenia

VIII. FORMULARZE


WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O POSIADANIU LUB PROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO.