Informacje podstawowe

Informujemy, że od 7 października 2019 r. Pleszewskie TBS Sp. z o.o. będzie otwarte w następujących godzinach:

poniedziałek 8:30 - 16:30
pozostałe dni 7:00 - 15:00

 

Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. jest jednoosobową spółką Miasta i Gminy Pleszew i działa na podstawie:

 

STATUS PRAWNY

 

Oznaczenie formy prawnej: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma pod którą Spółka działa: Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
Zarejestrowana: Wpis do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000117258
Siedziba: Miasto Pleszew
Adres: ul. Malinie 6/25
Obszar działania: obszar Rzeczypospolitej Polskiej
NIP: 617-18-59-287
REGON: 250909975

 

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.301.000,00 złotych i dzieli się na 8602 udziałów, które w 100% objęło Miasto i Gmina Pleszew.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA Organy Spółki i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje

 

Organami Spółki są:

 

Zgromadzenie Wspólników

Funkcję Zgromadzenia Wspólników sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew. Zgromadzenie Wspólników ma kompetencje uchwałodawcze w zakresie określonym statutem i Kodeksem Spółek Handlowych.

 

Rada Nadzorca

Rada Nadzorcza prowadzi stałą kontrolę nad działalnością Spółki.

 

Zarząd Spółki

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki w sprawach nie zastrzeżonych dla innych organów oraz ją reprezentuje. 

Artur Stańczyk - Prezes Zarządu