Przetarg nieograniczony Zespołu Szkół Publicznych w Kowalewie z dnia 27.09.2010r

Ogłoszenie o zamówieniu  na "Dostawa opału do Zespołu Szkół Publicznych w Kowalewie" nr 306980 - 2010- zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 27.09.2010r - format pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWIZ - format pdf

Załączniki - format pdf 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - format pdf