Dokumenty na XXXIV sesję Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 27-10-2005

Pobierz porządek obrad w formacie pdf
 
 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zwołuję XXXIV sesję Rady Miejskiej w Pleszewie na dzień 27 października 2005r. o godz. 1200 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy.
 
W porządku obrad przewiduję:
 
1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.    Ustalenie porządku obrad
3.    Przyjęcie protokółu Nr XXXIII/2005 z dnia 7 września 2005r.
4.    Interpelacje radnych.
5.    Odpowiedzi na interpelacje.
6.    Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
7.    Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w II kw. 2005r.
8.    Informacja Burmistrza o oświadczeniach majątkowych złożonych przez pracowników.
9.    Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych.
10.   Informacja Wojewody Wielkopolskiego o oświadczeniach majątkowych Przewodniczącego  Rady Miejskiej i Burmistrza.
11.  Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta i Gminy Pleszew ze szczególnym uwzględnieniem działalności Straży Miejskiej.
12.    Podjęcie uchwał w sprawie:
 
a.    nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Pleszewie,
Pobierz projekt uchwały (format pdf)
Pobierz załącznik do projektu uchwały (format pdf)
b.    zamiaru likwidacji przedszkoli w Bronowie, Rokutowie, Zawidowicach i Zielonej Łące,
Pobierz projekt uchwały (format pdf)
c.    zmiany uchwały Nr XXII/150/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2004r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego ulic i dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy.
Pobierz projekt uchwały (format pdf)
d.    zmiany uchwały Nr XV/83/2003 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie miasta Pleszewa,
Pobierz projekt uchwały (format pdf)
e.    utraty mocy uchwały Nr L/275/98 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 marca 1998r. w sprawie wyposażenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w środek trwały,
Pobierz projekt uchwały (format pdf)
f.    przyjęcia Lokalnego Progamu Rewitalizacji Miasta Pleszewa,
Pobierz projekt uchwały (format pdf)
Pobierz załącznik do projektu uchwały - Program Rewitalizacji Pleszewa (format pdf)
 
g.    opinii dotyczącej planu aglomeracji na terenie gminy Pleszew,
Pobierz projekt uchwały (format pdf)
h.    zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata,
Pobierz projekt uchwały (format pdf)
i.    opinii w sprawie zbycia nieruchomości przy ul. Św. Ducha w Pleszewie.
Pobierz projekt uchwały (format pdf)
 
13.   Przyjęcie opinii w sprawie celowości realizacji budowy dróg dojazdowych do pól i dofinansowania ze środków FOGR.
14.   Informacja o stanie realizacji zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy Pleszew. Stan na 30 września 2005 r.
15.   Sprawa organizacji dożynek powiatowych i miejsko-gminnych w 2006 r.
16.   Sprawy różne.