Dokumenty na XXXV sesję Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 01 grudnia 2005r

Pobierz porządek obrad w formacie pdf
Pobierz Plan Pracy Komisji Rady Miejskiej w Pleszewie
 
1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.    Ustalenie porządku obrad
3.    Przyjęcie protokółu Nr XXXIV/2005 z dnia 27 października 2005r.
Pobierz protokół w formacie pdf
4.    Interpelacje radnych.
5.    Odpowiedzi na interpelacje.
6.    Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
7.    Zakres i formy pomocy społecznej osobom potrzebującym na terenie Miasta i Gminy Pleszew.
8.    Podjęcie uchwał w sprawie:
 
a)    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu,
Pobierz projekt uchwały w formacie pdf
b)    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na zakup fortepianu,
Pobierz projekt uchwały w formacie pdf
c)    zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na 2005r.
Pobierz projekt uchwały w formacie pdf
Pobierz załącznik do projektu uchwały w formacie pdf 
d)    zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata,
 Pobierz projekt uchwały w formacie pdf
e)    przyjęcia Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006r.,
Pobierz projekt uchwały w formacie pdf 
f)    ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania,
Pobierz projekt uchwały w formacie pdf 
g)    Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
Pobierz projekt uchwały w formacie pdf
h)    taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
Pobierz projekt uchwały w formacie pdf
i)    regulaminu wynagradzania i przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, za warunki pracy oraz dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew na rok 2006,
Pobierz projekt uchwały w formacie pdf
Pobierz załacznik projektu uchwały w formacie pdf
j)    wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005.,
Pobierz projekt uchwały w formacie pdf
k)    upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pleszewie do wykonywania niektórych czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew,
Pobierz projekt uchwały w formacie pdf
l)    ustalenia limitu rozmów ze służbowego telefonu komórkowego dla Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew.
Pobierz projekt uchwały w formacie pdf
m)    trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta i Gminy dla niepublicznych placówek oświatowych,
Pobierz projekt uchwały w formacie pdf
n)    obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na rok 2006
Pobierz projekt uchwały w formacie pdf
o)    określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
Pobierz projekt uchwały w formacie pdf
p)    podatku od posiadania psów,
Pobierz projekt uchwały w formacie pdf
q)    zmiany uchwały Nr XXIV/160/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji oraz deklaracji podatkowych.
Pobierz projekt uchwały w formacie pdf
Pobierz formularz DL-1 w formacie pdf
Pobierz formularz DN-1 w formacie pdf
Pobierz formularz DR-1 w formacie pdf
 
1.    Sprawy różne.