Dokumenty na XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 28 lutego 2006 roku.

Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 28 lutego 2006r. o godz. 1200 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy
 
Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 1. Ustalenie porządku obrad
  Pobierz porządek obrad (format pdf)
 2. Przyjęcie protokółu Nr XXXVII/2006 z dnia 31 stycznia 2006r.
  Pobierz protokół z XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie
 3. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 4. Ocena działalności kulturalnej i sportowej realizowanej przez samorząd Miasta i Gminy Pleszew.
  Pobierz informację (format pdf)
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany uchwały Nr XVII/94/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Pleszew,
   Pobierz projekt uchwały (format pdf)
  2. zmiany uchwały Nr XX/124/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 maja 2004r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Pleszew,
   Pobierz projekt uchwały (format pdf),
   Pobierz załącznik do projektu uchwały (format pdf),
   Pobierz załącznik do projektu uchwały (format pdf),
   Pobierz załącznik do projektu uchwały (format pdf)
  3. zmiany uchwały Nr XXX/203/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Pleszew,
   Pobierz projekt uchwały (format pdf)
  4. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pleszew,
   Pobierz projekt uchwały (format pdf)
  5. likwidacji przedszkoli w Bronowie, Rokutowie, Zawidowicach i Zielonej Łące,
   Pobierz projekt uchwały (format pdf)
  6. wyznaczenia podmiotu, w którym wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna,
   Pobierz projekt uchwały (format pdf)
 1. Interpelacje radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje.
 3. Sprawy różne.