Uchwała Nr XX/124/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27-05-2004r.

Uchwała Nr XX/124/2004
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 27 maja 2004r.
 
w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Pleszew.
 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz w związku z uchwałą Nr XIX/120/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 kwietnia 2004r. w sprawie opracowania Planu Rozwoju  Lokalnego Miasta i Gminy Pleszew, Rada Miejska uchwala co następuje:
 
§1
 
Uchwala się Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Pleszew, który stanowi załącznik do uchwały.
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
 
do Uchwała Nr XX / 124 /2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 maja 2004r.
 
Plan Rozwoju Lokalnego jest kolejnym, po Strategii Rozwoju i Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, kompleksowym dokumentem wymaganym w przypadku ubiegania się o środki strukturalne. Obowiązek posiadania tegoż dokumentu nakłada Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006. Cezura czasowa Planu obejmuje lata 2004 - 2006. Wskazuje jednak na planowane działania w latach 2007 - 2013 (to kolejny okres programowania Unii Europejskiej).
Podstawą w pracach nad dokumentem były, przede wszystkim, Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew 2001 - 2015, Wieloletni Plan Inwestycyjny oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pleszewa, jak również i Gminy Pleszew.
Decyzję o przystąpieniu do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego podjęli jednogłośnie radni na Sesji Rady Miejskiej w dniu 16 kwietnia 2004r. Do pracy nad PRL wyznaczono radnych pracujących wcześniej nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Miasta i Gminy Pleszew, członków Międzywydziałowego Zespołu ds. Integracji Europejskiej, jak również partnerów społeczno-gospodarczych. Prace nad Planem Rozwoju Lokalnego zinstytucjonalizowano Zarządzeniem Burmistrza z dnia 19 kwietnia 2004r. powołując Zespół Zadaniowy d.s. Rozwoju Lokalnego. Pełnomocnikiem Burmistrza ds. rozwoju lokalnego został wyznaczony Zastępca Burmistrza. Do pracy nad PRL zaangażowano również pracowników Urzędu Miasta i Gminy, których wiedza i zakres działania był niezbędny przy opracowywaniu dokumentu.
Plan Rozwoju Lokalnego przedstawia sytuację społeczno - ekonomiczną Miasta i Gminy, formułuje cele i opisuje strategie zmierzające do osiągnięcia rozwoju społecznego. Plan szacuje również spodziewane efekty planowanych przedsięwzięć i wpływ na przebieg procesów rozwojowych, a także wskazuje kierunki zaangażowania środków funduszy strukturalnych i środków własnych Miasta i Gminy Pleszew.
Plan Rozwoju Lokalnego został przedstawiony komisjom Rady Miejskiej, jak również samorządowi powiatowemu i wojewódzkiemu. Poprzedzony był szerokimi konsultacjami z partnerami społeczno - gospodarczymi z terenu Miasta i Gminy Pleszew (m. in. Pleszewską Izbą Gospodarczą, Pleszewskim  Zrzeszeniem Handlu i Usług, Cechem Rzemiosł Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości, organizacjami, stowarzyszeniami, mieszkańcami, itp.).
Plan jest dokumentem wymagającym stałego monitoringu, a w razie potrzeby niezbędne będą także zmiany i korekty.
 

Plan Rozwoju Lokalnego (dokument w formacie pdf) 

dokument w formacie pdf