Porządek obrad XIV Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 29 grudnia 2011 r.

I Porzadkek Obrad

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XIII/2011 z dnia 29.11.2011 r.
 4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 5. Informacja o decyzji środowiskowej dotyczącej biogazowi w miejscowości Zielona Łąka.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2011 – 2021,
 2. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2011,
 3. wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011,
 4. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok ,
 5. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok,
 6. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2012 – 2023,
 7. uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2012r.,
 8. taryf i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
 9. Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Miasta i Gminy Pleszew,
 10. zmiany uchwały Nr XXIV/159/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia  4 listopada 2004 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew,
 11. zmiany uchwały Nr XIII/139/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. Rady Miejskiej w Pleszewie w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji oraz deklaracji podatkowych ,
 12. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew położonej w Kowalewie,
 13. zmiany uchwały Nr XXXIX/254/2009 z dnia 27 października 2005 r. Rady Miejskiej w Pleszewie w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pleszewa.

 1. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2012 r.
 2. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 r.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Odpowiedzi na interpelacje.
 5. Sprawy różne.

II.  Spotkanie świąteczno-noworoczne