Uchwała XIX/116/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16-04-2004

UCHWAŁA Nr XIX/116/2004
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 r.
 
 
w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
  
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 136 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami ) Rada Miejska uchwala:
 
 § 1
 
Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2003 i wniosku Komisji Rewizyjnej udziela się Burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium z tego tytułu.
 
 § 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia