Uchwała XVIII/113/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25-03-2004

UCHWAŁA   Nr  XVIII/113/2004
RADY  MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
z dnia    25 marca  2004 r.
 
w sprawie : zmiany uchwały Nr VI/34/99 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 stycznia 1999r. w sprawie utworzenia gminnej jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą  Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. "f" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 , Nr 142 poz.1591 ze zmianami/ Rada Miejska w Pleszewie uchwala :
 
§ 1
 
W § 2 uchwały Nr VI/34/99 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 stycznia 1999r. w sprawie utworzenia gminnej jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie wprowadza się następujące zmiany:
 
-    w ust. 4  skreśla się słowa " do czasu określonego w ustępie 5", a przecinek zastępuje się  kropką,
-    skreśla się ust. 5.
 
§  2
 
W załączniku nr 2 w/w uchwały, po pkt. 56 dodaje  się pkt. o brzmieniu:
 
"57  Korzkwy 2                                 dz    135/4               KW   1408           pow.       1.800 m2
58.  Prokopów 6                               dz.   36/11               KW   18133         pow.       4.493 m2
59.  Piekarzew 7                               dz.   36/1,36,2         KW   22904         pow.       2.275 m2
60.  Kowalew, ul.Kowalewiec 2        dz.   6                      KW 18632           pow.      19.900 m2
61.  Kuczków, ul.Słoneczna 2  dz.     66   KW T.1k17     pow.    6.400m2
 
Miasto
 
62.  ul.Lipowa 23                    dz.     2986/12                  KW     6778         pow.      341 m2
63   ul.Malinie 1,2,4, cz            dz.     2986/22                  KW     16778       pow       3790 m2
 
§  3
 
Wykonanie uchwały  powierza  się  Burmistrzowi  Miasta  i  Gminy   Pleszew.
 
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
UZASADNIENIE
  
do  Uchwały  nr  XVIII/113/2004 Rady  Miejskiej w Pleszewie
z dnia 25-marca-2004r
 
Uchwałą nr III/34/99 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 stycznia 1999 roku zostało utworzone Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pleszewie.  Miasto i Gmina Pleszew wniosła do spółki jako aport pieniężny kwotę 4 tys. złotych oraz jako aport rzeczowy nieruchomości położone w Pleszewie przy  ul. Malińska - Lipowa oraz Batorego 2. Spółka przejęła też majątek wynikający z likwidacji Administracji Budynków Komunalnych.
            Na podstawie § 2 ust. 4 niniejszej uchwały  upoważniono spółkę do zarządzania nieruchomościami komunalnymi wymienionymi w załączniku nr 2 do tej uchwały, natomiast w ust. 5 tego paragrafu, zobowiązano i upoważniono Zarząd Miasta i Gminy do wniesienia do spółki w formie podwyższenia kapitału, prawa własności nieruchomości wymienionych w  przedmiotowym załączniku.
Nieruchomości wymienione w załączniku 2, to nieruchomości mieszkalne, stanowiące komunalny zasób mieszkań. Mieszkania te, począwszy od roku 1993 są sukcesywnie sprzedawane najemcom, którzy  stosownym wnioskiem  deklarują chęć ich nabycia. W związku z powyższym nieruchomości te nie mogły i nie mogą być przekazane jako aport do PTBS Sp. z o.o.,  gdyż utrudni to sprzedaż lokali. Podwyższenie kapitału musi bowiem następować na podstawie aktu notarialnego. Każde jego zmniejszenie wymaga również tej formy. Wiąże się to więc z niepotrzebnym ponoszeniem kosztów notarialnych    i opłat w księgach wieczystych.
Dlatego uzasadnione jest skreślenie ustępu nr 5 i pozostawienie tych nieruchomości jako własność gminy, nad którymi zarząd sprawuje spółka.
 
            W toku prowadzonego procesu komunalizacji mienia, Miasto i Gmina Pleszew stała się właścicielem kilku nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkalne. Są to między innymi nieruchomości położone w Korzkwach  nr 2 oraz w Pleszewie  przy ul. Lipowej 23 i Malinie nr 1, 2, 4. Zbędne na potrzeby edukacyjne stały się też budynki szkolne położone w Prokopowie, Piekarzewie, Kowalewie, Kuczkowie. Lokale te są zamieszkałe i większość z ich najemców zgłosiła chęć wykupu zajmowanych lokali.
 
 
-    2 -
 
Na podstawie art. 34, ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 roku Nr 46, poz. 543 ze zm.) Rada Miejska uchwałą Nr XXXIV/282/2001 z dnia 29 listopada 2001 roku uchwaliła zasady przyznawania pierwszeństwa w sprzedaży lokali ich najemcom.
W myśl tej uchwały warunkiem bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego jego najemcy, jest  posiadanie  umowy  najmu  trwającej co najmniej 1 rok.
Stąd konieczne jest ujęcie tych nieruchomości w załączniku nr 2, jako nieruchomości będących w zarządzie PTBS Sp. z o.o., zawarcie umów najmu  pomiędzy osobami mieszkającymi w lokalach a spółką, aby po roku najmu móc dokonać sprzedaży lokali ich najemcom.