Uchwała XVIII/114/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25-03-2004

Uchwała Nr  XVIII/114/2004
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 24-marca-2004 r.
  
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 4 pkt 1 ustawy z dnia  22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 ze zmianami), art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95 ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje.
 
§ 1
 
Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pleszewie do wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie w stosunku do Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew zwykłego postępowania sprawdzającego, o którym mowa w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pleszewie.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Uzasadnienie
 
do Uchwały  Nr XVIII/114/2004  Rady Miejskiej w Pleszewie  z dnia  25-marca-2004 r.
  
Zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych osoby mające dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową winny uzyskać oświadczenie bezpieczeństwa. Poświadczenie takie wydaje się po przeprowadzeniu zwykłego postępowania sprawdzającego, które przeprowadza pełnomocnik ochrony do spraw ochrony informacji niejawnych na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej.
Zgodnie   natomiast z art. 4 pkt 1  ustawy z dnia  22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do burmistrza wykonuje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego lub w zakresie ustalonym przez ten organ w odrębnej uchwale jego przewodniczący.
 
Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni zasadne.