Uchwała nr XXI /129 / 2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2004 r.

dokument w formacie pdf
 
Uchwała nr XXI/129/2004
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 24 czerwca 2004 r.
 
w sprawie: zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
1.    W celu aktywizowania do podejmowania lub rozszerzania działalności gospodarczej pleszewskich przedsiębiorców, przyspieszania rozwoju gospodarczego miasta i gminy Pleszew, wspierania tworzenia nowych miejsc pracy dla mieszkańców miasta i gminy Pleszew, pobudzania zewnętrznych i lokalnych inwestorów do dokonywania nowych inwestycji na terenie miasta i gminy Pleszew wprowadza się zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości, zwane dalej " ulgami w podatku od nieruchomości".
2.    Ulgi w podatku od nieruchomości są udzielane na zasadach określonych w niniejszej uchwale, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów dotyczących pomocy publicznej dla przedsiębiorców .
 
§ 2.
Jeżeli w niniejszej uchwale jest mowa o:
1.    przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną , w tym nie posiadającą osobowości prawnej spółkę prawa handlowego, która zawodowo we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą,
2.    dodatkowym miejscu pracy - należy przez to rozumieć miejsce ( stanowisko ) pracy, na którym zatrudniona została przez przedsiębiorcę osoba zamieszkała na terenie miasta i gminy Pleszew, zatrudniona na podstawie umowy o pracę,
3.    utworzeniu dodatkowego miejsca pracy - należy przez to rozumieć zawarcie umowy o pracę z osobą zatrudnioną na dodatkowym miejscu pracy w okresie kolejnych dwunastu miesięcy,
4.    minimalnym wynagrodzeniu - należy przez to rozumieć minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone w trybie przewidzianym przez ustawę z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz.U. Nr 200 , poz. 1679 ) .
5.    działalności gastronomicznej - należy przez to rozumieć prowadzenie restauracji, kawiarni, pubu, punktu gastronomicznego,
6.    działalności turystycznej - należy przez to rozumieć prowadzenie punktu informacyjnego, biura podróży, obiektu hotelarskiego w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 578 ze zmianami),
7.    budynku mieszkalnym - budynek, w którym choć jeden lokal wykorzystywany jest na cele mieszkalne.
 
 
§ 3.
 
1.    Zwalnia się od podatku od nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz § 7i § 8, budynki lub ich części i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, będące przedmiotem własności albo pozostające w posiadaniu samoistnym przedsiębiorców, którzy utworzą, co najmniej 2 dodatkowe miejsce pracy na terenie miasta i gminy Pleszew.
2.    Wysokośc ulgi w podatku od nieruchomości, o którym mowa w ust. 1 nie może przekroczyć zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości, należnego za dany rok podatkowy.
3.    Wysokość ulgi w podatku od nieruchomości z tytułu dodatkowego stanowiska pracy oraz okres przyznania ulgi w podatku od nieruchomości zależy od ilości utworzonych dodatkowych miejsc pracy. Wysokość ulgi w podatku od nieruchomości stanowi iloczyn wskaźnika procentowego i kwoty minimalnego wynagrodzenia, określony w poz. od a ) do f).
 
Poz.
Utworzone
dodatkowe miejsca pracy
Okres ulgi
Wysokość ulgi na jedno dodatkowo utworzone miejsce pracy (rocznie)
a)
 co najmniej 2
1 rok
50 % minimalnego wynagrodzenia
b)
od 3 do 5
2 lata
55 % minimalnego wynagrodzenia
c)
od 6 do 10
3 lata
65 % minimalnego wynagrodzenia
d)
od 11 do 20
4 lata
80 % minimalnego wynagrodzenia
e)
od 21 do 50
5 lat
100 % minimalnego wynagrodzenia
f)
powyżej 51
10 lat
150 % minimalnego wynagrodzenia
 
 
§ 4.
 
1.    Zwalnia się od podatku od nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4, na okres jednego roku podatkowego budynki mieszkalne w których odnowione zostały elewecje frontowe, położone na obszarze miasta i gminy Pleszew.
2.    Ulga w podatku od nieruchomości , o której mowa w ust. 1 przysługuje nie częściej niż raz na 10 lat. Ulgą mogą być objęte budynki 25 letnie i starsze. Przyjmuje się, że okres ten liczy od dnia oddania budynku do użytku do dnia złożenia budynku o ulgę.
3.    Wysokość ulgi w podatku od nieruchomości, o której mowa w ust. 1 i ust. 2 nie może być wyższa od kwoty udokumentowanych wydatków poniesionych na renowacje elewacji frontu budynku, a także nie może przekroczyć zobowiązania podatkowego od budynków mieszkalnych lub ich części w podatku od nieruchomości zabudowanej budynkiem poddanym renowacji za rok podatkowy , za który jest udzielona.
4.    Koszty renowacji podlegają udokumentowaniu fakturami vat.
 
§ 5.
 
1.    Zwalnia się od podatku od nieruchomości, z zastrzezeniem ust. 2 oraz § 7 i §8, nieruchomości będące przedmiotem własności albo pozostające w posiadaniu samoistnym przedsiębiorców, przedsiębiorców podejmujących w roku podatkowym działalność gastronomiczną lub turystyczną na terenie określonym w załączniku do Uchwały, którzy utworzą, co najmniej 2 dodatkowe miejsca pracy.
  1. Ulga w podatku od nieruchomości, o której mowa w ust. 1 przysługuje na okres 2 lat podatkowych i w każdym roku podatkowym nie może przekroczyć 50 % zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości, o których mowa w ust. 1, należnego za dany rok podatkowy.
 
 
§ 6.
 
Zwalnia się od podatku od nieruchomości wykorzystywane na prowadzenie działalności na zasadach określonych w art. 9 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działanosci kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zmianami), działalności określonej ustawą z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 ze zmianami) a także przez art. 19 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 ze zmianami).
 
§ 7.
 
1.    Ulgi w podatku od nieruchomości, o których mowa w § 3 i § 5 nie stosuje się do nieruchomości zabudowanych stacjami paliw oraz obiektami handlowymi o powierzchni powyżej 150 m2 .
2.    Ulgi w podatku od nieruchomości, o których mowa w § 3 i § 5 nie przysługują w przypadku utworzenia nowych miejsc pracy w związku z zatrudnianiem pracowników oraz w związku innymi sposobami aktywizacji osób bezrobotnych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 1994 roku o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. nr 58, poz. 514 ze zmianami) a także w przypadku korzystania przez pracodawcę z uprawnien przysługujących w związku z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 roku Nr 123, poz. 776 ze zmianami).
3.    Ulgi w podatku od nieruchomości, o których mowa w § 3 i § 5 nie przysługują od nieruchomości będących przedmiotem własności albo pozostających w posiadaniu samoistnym przedsiębiorców, których podmioty powstały w wyniku przekształcenia, reorganizacji, likwidacji i upadłości chyba, że przedsiębiorcy zwiększają zatrudnienie w stosunku do okresu sprzed przekształcenia, reorganizacji, likwidacji lub upadłości.
 
 
§ 8.
 
1.    Pomoc udzielana przedsiębiorcom na podstawie niniejszej uchwały jest pomocą de minimis w rozumieniu art. 2 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 roku w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis. Wartość pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez przedsiębiorcę w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień uzyskania planowanej pomocy, nie może przekroczyć równowartości 100.000 euro.
2.    Uchwały nie stosuje się do przedsiębiorców działających w sektorach :
-    transportu oraz działalności związanej z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;
-    działalności związanej z eksportem jeżeli pomoc jest bezpośrednio związana z ilością eksportowanych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej;
-    pomocy uwarunkowanej użyciem towarów produkcji krajowej.
 
§ 9.
 
1.    Ulga w podatku od nieruchomości przysługuje na wniosek podatnika, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po utworzeniu dodatkowego miejsca pracy a w przypadku ulgi w podatku od nieruchomości , o której mowa w § 4, poczynając od początku roku podatkowego , w którym zakończono renowacji elewacji budynku.
2.    Wzór wniosku określi Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew.
 
§ 10.
 
1.    Podatnik podatku od nieruchomości zobowiązany jest do składania Burmistrzowi Miasta i Gminy informacji o zmianach stanu własności lub posiadania samoistnego nieruchomości co do których przyznane zostały ulgi w podatku od nieruchomości, o których mowa w § 3, §4, § 5 i § 6, o zmianach sposobu ich wykorzystania oraz o ilości osób zatrudnionych , w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zmian. Obowiązek ten dotyczy okresu , na który przysługuje ulga w podatku od nieruchomości .
2.    Podatnik traci prawo do ulg w podatku od nieruchomości w przypadku:
a)    likwidacji dodatkowego miejsca pracy w okresie korzystania z ulgi w podatku od nieruchomości,
b)    wystąpienia zaległości w płaceniu podatków stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Pleszew,
c)    postawienia w stan likwidacji,
d)    ogłoszenia upadłości,
e)    nie przekazania w terminie informacji, o których mowa w ust. 1.
3.    Jeżeli w ciągu roku podatnik utracił prawo do ulg w podatku od nieruchomości określonych w § 3, § 4, § 5 i § 6 to w roku tym stosuje się odpowiednio przepisy art. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zmianami).
4.    W przypadku utraty prawa do ulgi w podatku od nieruchomości , podatnik jest zobowiązany do wpłaty nie uiszczonego podatku wraz z odsetkami za zwłokę, zgodnie z przepisem art. 53 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r., Nr 137, poz. 926 ze zmianami).
 
§ 11.
 
1.    Podatnik podatku od nieruchomości, korzystający z ulg w podatku od nieruchomości, jest zobowiązany do składania Burmistrzowi Miasta i Gminy pisemnej informacji o wielkości otrzymanej pomocy publicznej w terminie 20 dni od zakończenia I, II i III kwartału i w terminie 45 dni od zakończenia roku kalendarzowego.
2.    Wzór informacji określi Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew.
 
§ 12.
 
Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do przedkładania Radzie Miejskiej w Pleszewie szczegółowego sprawozdania z ulg w podatku od nieruchomości przy sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za każdy rok.
 
§ 13.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
§ 14.
 
Traci moc Uchwała Nr XXXVII / 293 / 2002 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości.
 
§ 15.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.