Uchwała Nr XXII/143/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2004

dokument w formacie pdf
 
UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ
Nr XXII/143/2004
z dnia 23 września 2004
 
 
w sprawie:   utworzenia środków specjalnych przy Zespołach Szkół Publicznych i  Przedszkoli Publicznych
 
Na podstawie art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 ze zmianami) w związku z art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala co następuje:
 
§ 1
 
Tworzy się środki specjalne przy:
 1. Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Pleszewie
 2. Zespole Szkół Publicznych Nr 2 w Pleszewie
 3. Zespole Szkół Publicznych Nr 3 w Pleszewie
 4. Zespole Szkół Publicznych w Kowalewie
 5. Zespole Szkół Publicznych w Taczanowie
 6. Zespole Szkół Publicznych w Lenartowicach
 7. Zespole Szkół Publicznych w Grodzisku
 8. Zespole Szkół Publicznych w Kuczkowie
 9. Zespole Szkół Publicznych w Sowinie Błotnej
 10. Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Pleszewie
 11. Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Pleszewie
 12. Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Pleszewie
 
§ 2
 
Źródłami przychodów środka specjalnego, o którym mowa w § 1, są:
 
 1. wpłaty (odpłatność) za żywienie uczniów w stołówkach szkolnych,
 2. wpłaty za obiady pracowników szkoły i członków rodzin,
 3. wpłaty za obiady osób nie będących pracownikami szkoły,
 4. środki uzyskane z imprez organizowanych przez szkoły,
 5. odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym środka specjalnego,
 6. środki uzyskane za wynajem pomieszczeń szkolnych,
 
§ 3
 
Zgromadzone środki na rachunku bankowym środka specjalnego przeznacza się na:
 1. koszty przyrządzania posiłków,
 2. różne wydatki związane z poprawą bazy materialnej szkół i przedszkoli,
 3. pomoc materialną dla dzieci z rodzin ubogich.
 
 
§ 4
Środki finansowe gromadzić na wyodrębnionym rachunku bankowym.
 
§ 5
 
Obsługę finansową środka specjalnego dla poszczególnych jednostek prowadzić będzie Biuro Obsługi Szkół Samorządowych.
 
§ 6
 
Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
UZASADNIENIA UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
Nr XXII/143/2004 z dnia 23 września 2004
 
            Zgodnie z art. 21  ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r., nr 15, poz. 148 ze zmianami)  środki specjalne tworzy się m. in. w jednostkach samorządu terytorialnego.
            Środki specjalne w Zespołach Szkół i Przedszkolach Miasta i Gminy Pleszew tworzy się w celu gromadzenia środków uzyskanych na prowadzenie stołówek.
            Ponadto źródłem przychodów tworzonych środków specjalnych, obok wymienionych w § 2, mogą być źródła wskazane w ustawie o finansach publicznych, a mianowicie przychody:
- z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz szkoły (przedszkola),
- z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane szkole (przedszkolu) w zarząd bądź użytkowanie.
            Podjęcie uchwały jest niezbędne dla prawidłowego gospodarowania tymi środkami.