UCHWAŁA NR XXI/128/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2004 r.

Tekst Uchwały XXI/128/2004 w formacie pdf
Załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz uzasadnienie do Uchwały XXI/128/2004 (format pdf)
 
 
 
UCHWAŁA NR XXI/128/2004
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE
z dnia 24 czerwca 2004 r.
 
 
 
w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004.
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) i art. 110 ust. 1   i 2, art. 116 ust. 1 oraz art. 124 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 4a, 7, 9, 10, 11 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
W uchwale Nr XVIII / 110 / 2004 Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Zarządzeniem Nr 204/IV/2004 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 26 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Zarządzeniem Nr 217/IV/2004 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej uchwałą Nr XX / 121 / 2004 Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Zarządzeniem Nr 224 / IV / 2004 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 31 maja 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, wprowadza się następujące zmiany:
 
1.    § 1 otrzymuje brzmienie:
"Uchwala się dochody budżetu Miasta i Gminy na rok 2004 w wysokości 48.008.334 zł
w tym:
-   dotacja celowa na zadania bieżące ustawowo zlecone w wysokości 5.758.683 zł,
-   dotacja celowa na zadania inwestycyjne ustawowo zlecone w wysokości 16.843 zł,
-   dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 75.000 zł,
-   dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10.000 zł,
-   dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących w kwocie 197.886 zł.,
-   dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 128.100 zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały."
Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 
2.    § 2 otrzymuje brzmienie:
"Uchwala się wydatki budżetu Miasta i Gminy na rok 2004 w wysokości 46.709.267 zł
w tym:
-    wydatki na zadania bieżące ustawowo zlecone w wysokości 5.538.374 zł,
-    wydatki na zadania inwestycyjne ustawowo zlecone w kwocie 16.843 zł,
-    wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (z powiatem) w kwocie 75.000 zł,
-    wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (z gminami) w kwocie 10.000 zł,
-    wydatki na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z funduszy celowych w kwocie 128.100 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały."
Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 
3.    § 3 otrzymuje brzmienie:
"Nadwyżka budżetu Miasta i Gminy wynosi 1.299.067 zł i przeznacza się ją na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów."
 
4.    § 4 otrzymuje brzmienie:
"Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do:
§    zaciągania długu do kwoty 2.868.520 zł,
§    spłaty zobowiązań w wysokości 4.147.744 zł.
§    udzielenia z budżetu pożyczek do kwoty 441.843 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały."
Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 
5.    § 5 otrzymuje brzmienie:
"Ustala się plan wydatków majątkowych w wysokości 8.389.803 zł oraz wydatków inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały."
Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
 
6.    § 6 otrzymuje brzmienie:
"Ustala się dotacje dla instytucji kultury w wysokości 1.272.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały."
Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
 
7.    § 9 otrzymuje brzmienie:
"Uchwala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2004-2006, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały."
Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
 
8.    § 11 otrzymuje brzmienie:
"Ustala się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 423.947 zł.
 
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.