Uchwała Nr XXIX/189/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 lutego 2005 r.

Uchwała w formacie pdf
 
 
UCHWAŁA NR XXIX / 189 / 2005
RADY MIEJSKIEJ  w PLESZEWIE
z dnia 24 lutego 2005 r.
 
 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu
 
Na podstawie art. 111 ust. 2 pkt. 5 i art. 117 a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Postanawia się udzielić pomocy finansowej w wysokości 15.000 zł Powiatowi Pleszewskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanego przez Powiat zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa chodnika przy Al. Wojska Polskiego przy Placu Wolności w Pleszewie".
 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
UZASADNIENIE
 
 
 
do Uchwały Nr XXIX/189/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 lutego 2005 r.
 
 
 
Zgodnie z art. 117 a ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego. Pomoc taką określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (art. 111 ust. 2 pkt 5 w/w ustawy).
Inwestycja pn. "Przebudowa chodnika przy Al. Wojska Polskiego przy Placu Wolności w Pleszewie" realizowana jest przez Powiat Pleszewski na terenach położonych wzdłuż drogi powiatowej przy Placu Wolności w Pleszewie i są dokończeniem prac rozpoczętych na Placu Wolności w roku ubiegłym. Wykonane prace w tym rejonie poprawią estetykę otoczenia oraz bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.
 
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.