Uchwała Nr XXII/156/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2004

 tekst uchwały w formacie pdf
 
UCHWAŁA Nr XXII/156/2004
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE
z dnia 30 września  2004 r.
 
 
 w sprawie: wydania opinii dotyczącej wniesienia  aportu rzeczowego do majątku spółki  pn. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pleszewie.
 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), w związku z Uchwałą Nr XVII/105/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2004 roku, określającej zasady wnoszenia, zbywania i cofania udziałów i akcji spółek handlowych, Rada Miejska uchwala co następuje:
 
§ 1
 
1.    Opiniuje się pozytywnie wniesienie aportu rzeczowego do majątku spółki Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pleszewie, w postaci urządzeń stanowiących wyposażenie kotłowni gazowej, zamontowanych w wyniku modernizacji kotłowni węglowej, na terenie bazy Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Pleszewie, przy  ul. Fabrycznej 5.
2.    Wartość aportu zgodnie z zestawieniem kosztów poniesionych na w/w modernizację wynosi 427.000,00 .
 
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
§ 3
 
Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
UZASADNIENIE
 
 
            Aktem notarialnym z dnia 15 grudnia 1993 roku (Rep. Nr 5174/93) Miasto i Gmina Pleszew zawiązała spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pn. "Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pleszewie", z siedzibą przy ul. Fabrycznej 5 w Pleszewie.
Udział gminy w spółce wynosi 100%. Udziały zostały wniesione aportem rzeczowym            i wkładem pieniężnym. W skład aportu rzeczowego wchodziły między innymi budynki stanowiące bazę spółki przy ul. Fabrycznej, a wśród nich budynek kotłowni węglowej.
 W ramach prowadzonej przez Miasto i Gminę Pleszew inwestycji gazyfikacji, jednym z zadań była modernizacja kotłowni węglowych na terenie miasta Pleszewa, w celu likwidacji niskich emisji. W/w  zadaniem objęta została również kotłownia na terenie bazy przy Fabrycznej. W wyniku prowadzonych prac zmodernizowano pomieszczenie kotłowni, zamontowano dwa kotły gazowe o mocy 500 KW każdy, wraz z niezbędną instalacją technologiczną oraz wykonano przyłącze gazowe ze stacją redukcyjno - pomiarową.
            Ponieważ modernizacją został objęty budynek stanowiący już majątek spółki, celowym jest, aby nowo zamontowane urządzenia w nim, zostały również przekazane spółce.
Zgodnie z  Uchwałą Nr XVII/105/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2004 roku określającą zasady wnoszenia, zbywania i cofania udziałów i akcji spółek handlowych , Burmistrz jest upoważniony do dysponowania majątkiem gminy w tym zakresie, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Miejskiej.
Stąd  podjęcie powyższej uchwały  jest w pełni zasadne.