Uchwała NR XXIV/158/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 listopada 2004 r.

pobierz dokumnet w formacie pdf
 
UCHWAŁA NR XXIV/158/2004
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE
z dnia 4 listopada 2004 r.
 
w sprawie: zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:
§ 1.
 1. W celu aktywizowania do podejmowania lub rozszerzania działalności gospodarczej pleszewskich przedsiębiorców, przyspieszania rozwoju gospodarczego miasta i gminy Pleszew, wspierania tworzenia nowych miejsc pracy dla mieszkańców miasta i gminy Pleszew, pobudzania zewnętrznych i lokalnych inwestorów do dokonywania nowych inwestycji na terenie miasta i gminy Pleszew wprowadza się zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości, zwane dalej „zwolnieniami od podatku od nieruchomości”.
 2. Zwolnienia od podatku od nieruchomości przysługują na zasadach określonych w niniejszej uchwale, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów dotyczących pomocy publicznej dla przedsiębiorców .
§ 2.
Jeżeli w niniejszej uchwale jest mowa o:
 1. przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną, w tym nie posiadającą osobowości prawnej spółkę prawa handlowego, która zawodowo we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą,
 2. dodatkowym miejscu pracy – należy przez to rozumieć miejsce ( stanowisko ) pracy, na którym zatrudniona została przez przedsiębiorcę osoba na podstawie umowy o pracę ;
 1. utworzeniu dodatkowego miejsca pracy – należy przez to rozumieć zawarcie umowy o pracę z osobą zatrudnioną na dodatkowym miejscu pracy w okresie kolejnych dwunastu miesięcy,
 2. działalności gastronomicznej - należy przez to rozumieć prowadzenie restauracji, kawiarni, pubu, punktu gastronomicznego,
 3. działalności turystycznej – należy przez to rozumieć prowadzenie punktu informacyjnego, biura podróży, obiektu hotelarskiego w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 578 ze zmianami).
§ 3.
 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz § 7i § 8, części budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, będących przedmiotem własności albo pozostających w posiadaniu samoistnym przedsiębiorców, którzy utworzą, co najmniej 2 dodatkowe miejsca pracy na terenie miasta i gminy Pleszew.
 2. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w ust. 1 nie może przekroczyć zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości, należnego za dany rok podatkowy.
 3. Powierzchnia nieruchomości, o których mowa w ust. 1, objęta zwolnieniem oraz okres zwolnienia jest uzależniony od ilości utworzonych dodatkowych miejsc pracy i wynosi :
Poz.
Utworzone
dodatkowe miejsca pracy
Okres zwolnienia
Powierzchnia nieruchomości objęta zwolnieniem na jedno dodatkowo utworzone miejsce pracy
a)
co najmniej 2
1 rok
25 m² nieruchomości
b)
od 3 do 5
2 lata
27 m² nieruchomości
c)
od 6 do 10
3 lata
32 m² nieruchomości
d)
od 11 do 20
4 lata
40 m² nieruchomości
e)
od 21 do 50
5 lat
50 m² nieruchomości
f)
powyżej 50
10 lat
74 m² nieruchomości
 1. W celu wykazania prawa do zwolnienia podatnik winien przedstawić w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie informację o ilości zatrudnionych osób wraz z kserokopiami umów o pracę, oświadczenie o zmianach stanu zatrudnienia w okresie dwunastu miesięcy przed dniem nabycia prawa do zwolnienia oraz oświadczenie czy w związku z zatrudnieniem pracownika korzysta z uprawnień przewidzianych przez ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy lub ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
 2. Informację składa się według wzoru określonego przez Burmistrza Miasta i Gminy.
§ 4.
 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 na okres jednego roku podatkowego budynki mieszkalne oraz części budynków mieszkalnych nie zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, położone na obszarze miasta i gminy Pleszew, w których to budynkach odnowione zostały w całości elewacje frontowe.
 2. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w ust. 1 przysługuje nie częściej niż raz na 10 lat. Zwolnieniem mogą być objęte części budynków 25 letnich i starszych. Przyjmuje się, że okres ten liczy się od dnia oddania budynku do użytku do dnia złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków uprawniających do zwolnienia.
 3. W celu udokumentowania dokonania renowacji, o której mowa w ust. 1 podatnik jest obowiązany do złożenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie informacji zawierającej : oświadczenie podatnika o dokonaniu renowacji z oznaczeniem nieruchomości w której renowacji tej dokonano oraz kserokopie faktur i rachunków potwierdzających dokonanie renowacji.
 4. Informację składa się według wzoru określonego przez Burmistrza Miasta i Gminy.
§ 5.
 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz § 7 i §8, nieruchomości będące przedmiotem własności albo pozostające w posiadaniu samoistnym przedsiębiorców, przedsiębiorców podejmujących w roku podatkowym działalność gastronomiczną lub turystyczną na terenie określonym w załączniku do Uchwały, którzy utworzą co najmniej 2 dodatkowe miejsca pracy.
 2. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w ust. 1 przysługuje na okres 1roku.
§ 6.
 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości nieruchomości wykorzystywane na prowadzenie działalności określonej ustawą z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zmianami),oraz ustawą z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 ze zmianami)
 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości nieruchomości wykorzystywane na działalność określoną w art. 19 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 ze zmianami).
§ 7.
 1. Zwolnienia od podatku od nieruchomości, o których mowa w § 3 i § 5 nie stosuje się do nieruchomości zabudowanych stacjami paliw oraz obiektami handlowymi o powierzchni powyżej 200 m2 .
 2. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o których mowa w § 3 i § 5 nie przysługują w przypadku utworzenia nowych miejsc pracy w związku z zatrudnianiem osób bezrobotnych oraz innymi sposobami aktywizacji tych osób w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) także w przypadku korzystania przez pracodawcę z uprawnień przysługujących w związku z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 roku Nr 123, poz. 776 ze zmianami).
 3. Zwolnienia od podatku od nieruchomości, o których mowa w § 3 i § 5 nie przysługują od nieruchomości będących przedmiotem własności albo pozostających w posiadaniu samoistnym przedsiębiorców, których podmioty powstały w wyniku przekształcenia, reorganizacji, likwidacji i upadłości chyba, że przedsiębiorcy zwiększają zatrudnienie w stosunku do okresu sprzed przekształcenia, reorganizacji, likwidacji lub upadłości.
 4. Zwolnienia od podatku od nieruchomości, o których mowa w § 3 i § 5 nie przysługują, jeżeli u przedsiębiorcy w okresie dwunastu miesięcy przed dniem, w którym nabyłby on prawo do zwolnienia, nastąpił spadek zatrudnienia poniżej stanu zatrudnienia sprzed tego okresu.
§ 8.
 1. Pomoc udzielana przedsiębiorcom na podstawie niniejszej uchwały jest pomocą de minimis w rozumieniu art. 2 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 roku w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis. Wartość pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minis otrzymanej przez przedsiębiorcę w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień uzyskania planowanej pomocy, nie może przekroczyć równowartości 100.000 euro.
 2. Uchwały nie stosuje się do przedsiębiorców działających w sektorach :
 • transportu oraz działalności związanej z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów wyminionych w załączniku I do Trakatatu ustanawiąjącego Wspólnotę Europejską ;
 • działalności związanej z eksportem jeżeli pomoc jest bezpośrednio związana z ilością eksportowanych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej;
 • pomocy uwarunkowanej użyciem towarów produkcji krajowej.
§ 9.
Zwolnienie od podatku od nieruchomości przysługuje po złożeniu przez podatnika informacji, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po utworzeniu dodatkowego miejsca pracy a w przypadku zwolnienia od podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 4, poczynając od początku roku podatkowego, w którym zakończono renowację elewacji budynku.
§ 10.
 1. Podatnik podatku od nieruchomości zobowiązany jest do składania Burmistrzowi Miasta i Gminy informacji o zmianach stanu własności lub posiadania samoistnego nieruchomości objętych zwolnieniami od podatku od nieruchomości, o których mowa w § 3, §4 i § 5 , o zmianach sposobu ich wykorzystania oraz o ilości osób zatrudnionych , w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian. Obowiązek ten dotyczy okresu zwolnienia od podatku od nieruchomości .
 2. Podatnik traci prawo do zwolnień od podatku od nieruchomości w przypadku:
  1. likwidacji dodatkowego miejsca pracy w okresie korzystania z zwolnienia w podatku od nieruchomości,
  2. wystąpienia zaległości w płaceniu podatków stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Pleszew,
  3. postawienia w stan likwidacji,
  4. ogłoszenia upadłości,
  5. nie przekazania w terminie informacji, o których mowa w ust. 1.
 1. Jeżeli w ciągu roku podatnik utracił prawo do zwolnień od podatku od nieruchomości określonych w § 3, § 4 i § 5 to w roku tym stosuje się odpowiednio przepisy art. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zmianami).
 2. W przypadku utraty prawa do zwolnień od podatku od nieruchomości , podatnik jest zobowiązany do wpłaty nie uiszczonego podatku wraz z odsetkami za zwłokę, zgodnie z przepisem art. 53 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r., Nr 137, poz. 926 ze zmianami).
§ 11.
 1. Podatnik podatku od nieruchomości, korzystający ze zwolnień od podatku od nieruchomości, jest zobowiązany do składania Burmistrzowi Miasta i Gminy pisemnej informacji o wielkości otrzymanej pomocy publicznej w terminie 20 dni od zakończenia I, II i III kwartału i w terminie 45 dni od zakończenia roku kalendarzowego.
 2. Wzór informacji określi Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew.
§ 12.
Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do przedkładania Radzie Miejskiej w Pleszewie szczegółowego sprawozdania ze zwolnień od podatku od nieruchomości przy sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za każdy rok.
§ 13.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
§ 14.
Traci moc Uchwała Nr XXXVII / 293 / 2002 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości.
§ 15.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E
 
 
do Uchwały Nr XXIV/158/2004 Rady Miejskiej z dnia 4 listopada 2004 roku w sprawie: zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości.
Podstawą prawną do podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. nr 9 poz. 84 ze zmianami), z którego wynika, że rada gminy może wprowadzić inne zwolnienia niż przewidziane w ustawie.
Uchwała zawiera postanowienia, zgodnie z którymi zwolnienia stanowią program pomocy dla przedsiębiorców de minimis w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej dla przedsiębiorców.
Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej projekt programu pomocowego przewidujący udzielanie pomocy de minimis podlega wyłącznie zgłoszeniu Prezesowi Urzędu, który w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy.
Stosownie do tego zapisu projekt przedmiotowej Uchwały został zgłoszony do Prezesa UOKiK (jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru doręczenie nastąpiło w dniu 24 września 2004 roku). Prezes UOKiK nie wniósł zastrzeżeń do przedstawionego projektu.
Należy stwierdzić, że władze samorządowe w Polsce mając na uwadze budowanie rynku pracy – tworzenie nowych miejsc pracy, a tym samym częściowe likwidowanie bezrobocia – podejmują uchwały wprowadzające zwolnienia podatkowe podobne do ujętych w powyższej uchwale. Ponadto niniejsza uchwała jest zgodna z przyjętą w dniu 18 stycznia 2001 roku uchwałą Rady Miejskiej w Pleszewie Strategią rozwoju miasta i gminy Pleszew. W szczególności dotyczy celu strategicznego nr 3 a mianowicie: „Stymulowanie rozwoju gospodarki poprzez tworzenie dogodnych warunków dla inwestorów oraz lokalnej przedsiębiorczości”.
Zwolnienia od podatku od nieruchomości mogą przynosić w początkowym okresie obniżenie wpływów do budżetu gminy z tytułu tego podatku, natomiast w perspektywie kilku lat nastąpi wzrost podatków związanych z wybudowaniem nowych obiektów.
Uchwała jest adresowana do małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących swoją działalność na terenie miasta i gminy Pleszew.
Wejście w życie uchwały powinno zaktywizować działalność gospodarczą przedsiębiorców, przyspieszyć rozwój gospodarczy miasta i gminy Pleszew, czego wymiernym skutkiem będą nowo utworzone miejsca pracy dla mieszkańców miasta i gminy Pleszew.
Ponadto w uchwale znalazły się zapisy mające pobudzić zewnętrznych oraz lokalnych inwestorów do dokonywania nowych inwestycji na terenie miasta i gminy Pleszew.
Przy opracowaniu niniejszej uchwały korzystano z doświadczeń innych miast w Polsce.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne i konieczne