Uchwała Nr XX/125/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 maja 2004

 dokument w formacie pdf
 
Uchwała Nr XX/125/2004
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 27 maja 2004
 
 
 
w sprawie: przyjęcia darowizny przez Miasto i Gminę Pleszew od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.
 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje :
 
 
§ 1
 
Wyraża się zgodę na przyjęcie przez Miasto i Gminę Pleszew od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej darowizny nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 31 znajdującego się w wielorodzinnym budynku położonym w Pleszewie przy ul. Mieszka I nr 6, położonego na działce nr 3017/12.
 
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
 
 
§ 3
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.