UCHWAŁA NR XX/126/2004 RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE z dnia 27 maja 2004 r.

 URM-XX-126-2004.pdf
 
Uchwała NR XX/126/2004
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 27 maja 2004 r.
 
 
w sprawie: wyboru banku prowadzącego bankową obsługę budżetu Miasta i Gminy Pleszew.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U.   z 2003 roku Nr 15, poz. 148 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Do bankowej obsługi budżetu Miasta i Gminy Pleszew na okres 36 miesięcy od daty podpisania umowy wybiera się Bank Spółdzielczy w Pleszewie, wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych.
 
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.