Uchwała Nr XXI/138/ 2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2004 r.

 dokument w formacie pdf
 
Uchwała Nr XXI/138/ 2004
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 24 czerwca 2004 r.
 
 
w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "e" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz art.133 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1
 
1.    Wyraża się zgodę na wystawienie w roku 2004 weksla in blanco jako zabezpieczenie zwrotu kwoty 45.000 (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych) pochodzącej z umorzenia kredytu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielonego przez Bank Ochrony Środowiska SA w Warszawie oddział Ostrów Wlkp. na podstawie umowy kredytu z dnia 13.12.2000 roku nr 01/00/Wn15/OW‑OT/bs/173.
2.    Kwota, o której mowa w ust. 1 przeznaczona zostanie na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Cichej i Gdańskiej w Pleszewie".
3.    Weksel, o którym mowa w ust. 1 ma zastosowanie w przypadku nie wywiązania się przez gminę z umowy o przeznaczeniu umorzonej kwoty na zadanie, o którym mowa w ust. 2 do końca 2005 roku.
4.    Źródłem zabezpieczenia weksla in blanco będą dochody gminy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
 
§ 2
 
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.