Uchwała Nr XXI/127/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2004 r.

 dokument w formacie pdf
 
UCHWAŁA NR XXI/127/ 2004
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE
z dnia 24 czerwca 2004 r.
 
 
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pleszewskiemu
 
Na podstawie art. 111 ust. 2 pkt. 5 i art. 117 a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1
 
Udzielić pomocy rzeczowej w wysokości 10.000 Powiatowi Pleszewskiemu w postaci nakładów poniesionych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew na zakup sprzętu i wyposażenia sali sportowej Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie.
 
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.