Uchwała Nr XXII/148/2004 Rady Miejskie w Pleszewie z dnia 30 września 2004 r.

tekt uchwały w formacie pdf
 
UCHWAŁA NR  XXII / 148 / 2004
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE
z dnia 30 września 2004 r.
 
 
w sprawie:     zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja w budynku Zespołu Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie"
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.c oraz art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 48 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska uchwala:
 
§ 1
 
Postanawia się zaciągnąć długoterminowy kredyt bankowy z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja w budynku Zespołu Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie" w wysokości 300.000 zł.
 
§ 2
 
Spłata kredytu nastąpi w latach 2005 - 2009.
 
§ 3
 
Źródłem spłaty rat kapitałowych kredytu wraz z należnymi odsetkami będą dochody własne budżetu Miasta i Gminy Pleszew.
 
§ 4
 
Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel "in blanco" wraz z deklaracją wekslową.
 
§ 5
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Pleszewie.
 
§ 6
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
U Z A S A D N I E N I E
 
 
 
Do Uchwały Nr XXII / 148 / 2004 Rady Miejskiej z dnia 30 września 2004 r.
 
 
Na zadanie inwestycyjne ujęte w budżecie w rozdz. 80101 pn. "Modernizacja w budynku Zespołu Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie" w budżecie zabezpieczono środki po stronie przychodów (kredyty w wysokości 300.000 zł) a także częściowo w dochodach własnych.
W celu uzyskania najkorzystniejszego kredytu bankowego przeprowadzona zostanie procedura przetargowa zgodnie z Prawem zamówień publicznych.
 
Uchwała budżetowa Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2004 roku (ze zmianami) upoważnia Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do zaciągania długu do kwoty 2.868.520 zł. Z kwoty tej wykorzystano już sumę 1.868.520 zł zaciągając pożyczkę w NFOŚiGW w Warszawie, pozostałą kwotę 1.000.000 zł, zamierza się wykorzystać zaciągając:
-    kredyt w wysokości 350.000 zł,
-    kredyt w wysokości 300.000 zł,
-    kredyt w wysokości 150.000 zł,
-    pożyczkę w WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 200.000 zł.
 
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne i celowe