Uchwała NR XXIV/161/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 listopada 2004 r.

pobierz dokument w formacie pdf

 

UCHWAŁA NR XXIV/161/2004

RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
z dnia 4 listopada 2004 r.
 
w sprawie: opłaty administracyjnej za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz art. 19 pkt.1 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Ustala się opłatę administracyjną za wydanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie miasta i gminy Pleszew.
 
§ 2
  1. Wysokość opłaty, o której mowa w § 1 wynosi:
    1. za wyrys formatu A4 i wypis obejmujący 1-2 stron ustaleń tekstowych dla terenu objętego wyrysem – 25,- zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych 00/100 zł), w przypadku wypisu powyżej 2 stron – 35,- zł (słownie: trzydzieści pięć złotych 00/100 zł);
    2. za wyrys formatu A3 i wypis obejmujący 1-2 stron ustaleń tekstowych dla terenu objętego wyrysem – 35,- zł (słownie: trzydzieści pięć złotych 00/100 zł), w przypadku wypisu powyżej 2 stron 45,- zł (słownie: czterdzieści pięć zł 00/100 zł).
  2. Opłatę, o której mowa w § 1 uiszcza się w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie w dniu wydania wypisu lub wyrysu.
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
§ 4
 
Traci moc uchwała nr XII/118/99 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 października 1999r. w sprawie: ustalenia opłaty administracyjnej za wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
U Z A S A D N I E N I E
 
Do uchwały Nr XXIV/161/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 listopada 2004 r.
 
Zgodnie z art. 30 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) za wydane wypisy i wyrysy pobiera się opłatę administracyjną, w wysokości odpowiadającej poniesionym kosztom ich przygotowania.
Proponowana w uchwale wysokość opłaty administracyjnej za wydanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego określona w uchwale wynika z kalkulacji poniesionych kosztów związanych z ich wykonaniem.
Ustalenie wysokości opłaty zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami) należy do rady gminy.
Dotychczasowa Uchwała z roku 1999 ustala opłaty, których wysokość nie pokrywa kosztów związanych z przygotowaniem wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Od tego czasu wzrosły ceny materiałów niezbędnych do przygotowania w/w dokumentów.
W związku z powyższym zachodzi potrzeba ustalenia nowych cen za wypisy i wyrysy.