Uchwała Nr XXVII/171/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2004 r.

pobierz dokument w formacie pdf
 
 
UCHWAŁA NR XXVII / 171 / 2004
RADY MIEJSKIEJ  w PLESZEWIE
z dnia 30 grudnia 2004 r.
 
 
w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Powiatu Pleszewskiego
 
 
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 54 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Przyjmuje się pomoc finansową w postaci darowizny od Powiatu Pleszewskiego w wysokości 20.000 zł z na współfinansowanie inwestycji pn. "Utwardzenie nawierzchni przy ul. Bogusza w Pleszewie.
 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
UZASADNIENIE
 
 
 
do Uchwały Nr XXVII/171/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2004 r.
 
 
 
Miasto i Gmina Pleszew jest wykonawcą inwestycji pn.: "Utwardzenie nawierzchni przy ul. Bogusza w Pleszewie".
Inwestycja ta polega na modernizacji wjazdu oraz częściowym utwardzeniu działek nr: 738/4, 744/14, 3597 przy ul. Bogusza 6 w Pleszewie.
Powiat pleszewski na podstawie Uchwały Nr XXIV / 170 / 04 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 14 grudnia 2004 roku udzielił pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Pleszew z przeznaczeniem na w/w inwestycję.
 
W związku z powyższym przyjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.