Uchwała Nr XXVII/172/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2004 r

pobierz dokumnet w formacie pdf
 
UCHWAŁA NR XXVII / 172 / 2004
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE
z dnia 30 grudnia 2004 r
 
 
w sprawie:      zmiany Uchwały Nr VIII/81/99 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 1999 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 2 pkt. 2 i art. 9 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:
 
§ 1. W Uchwale Nr VIII/81/99 Rady Miejskiej w Pleszewie w dnia 22 kwietnia 1999 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych, zmienionej Uchwałą Nr X/106/99 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 1999 roku, zmienionej Uchwałą Nr III/13/2002 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 grudnia 2002 roku, zmienionej Uchwałą Nr XVI/90/2003 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2003 roku, wprowadza się następujące zmiany:
 
1.    § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Ustala się następujące terminy wykupu obligacji:
-    Seria A:
rok 2000 -    600.000 PLN
rok 2001 -    600.000 PLN
rok 2004 - 1.800.000 PLN (z tego 600.000 PLN do 15.01.2004)
 
-    Seria B:
rok 2002 -    800.000 PLN
rok 2004 - 1.207.000 PLN (z tego 400.000 PLN do 15.01.2004)
rok 2005 - 2.000.000 PLN
 
-    Seria C:
rok 2006 - 1.000.000 PLN
 
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
U Z A S A D N I E N I E
 
do uchwały Nr XXVII/172/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2004 r.
 
 
W budżecie miasta i gminy Pleszew na rok 2004 zaplanowano wykup obligacji komunalnych w łącznej kwocie 3.000.000 zł (w tym: 1.800.000 zł - serii A, oraz 1.200.000 zł - serii B).
Do połowy grudnia 2004 roku MiG Pleszew wykupiły obligacje w następujących kwotach: seria A - 1.800.000 zł, seria B - 400.000 zł. W dniu 13.12.2004 roku Burmistrz złożył w Banku Zachodnim WBK S.A., który jest Obligatariuszem Emisji, propozycję wcześniejszego wykupu pozostałej kwoty 800.000 zł obligacji serii B (80 szt. po cenie nominalnej 10.000 zł każda), do której był zobligowany uchwałą Nr XVI/90 / 2003 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2003 roku.
BZ WBK S.A. przyjął ofertę wcześniejszego wykupu obligacji przez MiG Pleszew, pod warunkiem, że cena wykupu 1 szt. obligacji będzie wyższa niż cena nominalna. W uzasadnieniu bank podał, że wyższa cena wykupu wynika z faktu, że oprocentowanie obligacji serii B ustalone w sierpniu br. wynosi 8,323% natomiast aktualna możliwa do uzyskania rentowność bonów skarbowych wynosi 6,37%.
W związku z tym bank, w celu przynajmniej częściowego zrekompensowania różnicy pomiędzy wysokością oprocentowania obligacji i aktualną wysokością oprocentowania bonów skarbowych, ustalił cenę wykupu 1 szt. obligacji na kwotę 10.087,50 zł. Przy wykupie 80 szt. obligacji daje to łączną kwotę 807.000 zł.
 
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne i celowe.