Uchwała NR XXIV/160/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 04 listopada 2004r.

Pobierz tekst uchwały w formacie pdf
Pobierz formularz IN-1 w formacie pdf
Pobierz formularz DN-1 w formacie pdf
Pobierz formularz IR-1 w formacie pdf
Pobierz formularz DR-1 w formacie pdf
Pobierz formularz IL-1 w formacie pdf
Pobierz formularz IR-1 w formacie pdf
  
 
UCHWAŁA NR XXIV/160/2004
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE
z dnia 04 listopada 2004r.
 
w sprawie: ustalenia wzorów informacji oraz deklaracji podatkowych
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zmianami), a także art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1682 ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala co następuje:
 
§ 1
 
Ustala się wzór informacji IN-1 w sprawie podatku od nieruchomości stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Ustala się wzór deklaracji DN-1 na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 3
 
Ustala się wzór informacji IR-1 w sprawie podatku rolnego stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 4
 
Ustala się wzór deklaracji DR-1 na podatek rolny stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 5
 
Ustala się wzór informacji IL-1 w sprawie podatku leśnego stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
 
§ 6
 
Ustala się wzór deklaracji DL-1 na podatek leśny stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
 
§ 7
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
§ 8
 
Z dniem 31 grudnia 2004 roku traci moc uchwała Rady Miejskiej Nr III / 15 / 2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji oraz deklaracji podatkowych.
 
§ 9
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2005 roku.
 
 
U Z A S A D N I E N I E
 
 
Do uchwały Nr XXIV/160/2004 Rady Miejskiej z dnia 04-listopada2004 w sprawie ustalenia wzorów informacji oraz deklaracji podatklowych.
Zmiany wzorów deklaracji i informacji składanych przez podatników podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości wynikają z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.04.2004 roku w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości. Rozporządzenie wchodzi w zycie z dniem 01 stycznia 2005 roku więc zasadne jest i celowe dokonanie zmian we wzorach informacji oraz deklaracji podatkowych celem dostosowania ich do obowiązujących przepisów.
Jedynym kompetentnym organem w tej kwestii jest Rada Gminy jako organ stanowiący przepisy gminne. Skoro więc informacje i deklaracje mają być prawem powszechnie obowiązującym na terenie gminy – rada gminy podejmuje w tej sprawie uchwałę.