Uchwała Nr XXV/168/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 grudnia 2004r.

pobierz dokument w formacie pdf
 
 
UCHWAŁA Nr XXV/168/2004
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 9 grudnia 2004r.
 
w sprawie: przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji Miasta Pleszewa,
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z zmianami), Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:
 
§ 1
Przystępuje się do opracowania Programu Rewitalizacji Miasta Pleszewa.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
UZASADNIENIE
 
do uchwały Rady Miejskiej w Pleszewie w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji Miasta Pleszewa.
 
Ustawa o samorządzie gminnym określa wyłączne właściwości rady gminy, do których należy m.in. uchwalanie programów gospodarczych (art. 18 ust. 2 pkt 6), w kształcie i o treści przez nią przyjętej.
Program Rewitalizacji Miasta Pleszewa jest kompleksowym programem działań mającym na celu pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego oraz przywrócenie ładu przestrzennego obszarów wyznaczonych do rewitalizacji wraz z kilkuletnimi planami finansowymi.
Program Rewitalizacji jest dokumentem niezbędnym przy ubieganiu się o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 – „Rozwój regionalny”, Działanie 3.3. – „Zdegradowane obszary miejskie, po – przemysłowe i po – wojskowe”, poddziałanie 3.3.1. – „Rewitalizacja obszarów miejskich”. Celem tego działania jest rewitalizacja i odnowa zdegradowanych obszarów miast poprzez m.in.: tworzenie warunków lokalowych i infrastrukturalnych do rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, działalności kulturalnej i edukacyjnej, zagospodarowanie pustych przestrzeni w mieście, renowację budynków, poprawę funkcjonalności struktury ruchu kołowego i pieszego, przebudowę i/lub remonty infrastruktury publicznej czy tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości.
Beneficjentami środków pomocowych w ramach tego działania mogą być m.in.: gminy, miasta na prawach powiatu lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, podmioty wybrane w drodze przetargu wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, fundacje i agencje, których założycielami są jednostki samorządy terytorialnego, związki, porozumienia i stowarzyszenia tych jednostek, organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, stowarzyszenia, fundacje oraz kościoły i związki wyznaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, szkoły wyższe, jednostki odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego (policja, straż miejska, straż pożarna).