Uchwała Nr XXIX/192/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 lutego 2005 r.

Dokument w formacie pdf 
 
 
UCHWAŁA NR XXIX/192/2005
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
z dnia 24 lutego 2005 r.
 
 
 
w sprawie:     ustalenia wysokości środków na nagrody za osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy Policji.
 
 
Na podstawie art. 13 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz. U. z 2002r. Nr 7 poz. 58 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:
 
§ 1.   Przeznacza się na nagrody za osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy Policji - laureatów konkursu " Najlepszy dzielnicowy Miasta i Gminy Pleszew" środki finansowe stanowiące dochody własne gminy w kwocie 3000,00 zł. 
 
§ 2.   Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.