Uchwala NR XXV/166/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 grudnia 2004 r.

 pobierz tekst uchwały w formacie pdf
 
UCHWAŁA NR XXV / 166 / 2004
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE
z dnia 9 grudnia 2004 r.
 
 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2005
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (  Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591  ze  zmianami ) oraz  art. 6 ust. 3 ustawy    z dnia 15 listopada  1984 r. o podatku rolnym  ( Dz. U. z 1993 r., Nr 94, poz. 431 ze zmianami) oraz na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2004 r. w sprawie średniej ceny  skupu żyta  za okres trzech  pierwszych kwartałów 2004 ( M.P. Nr 43, poz. 765) Rada Miejska  w Pleszewie uchwala co następuje:
 
 
§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2004 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 r. ( M.P. Nr 43, poz.765 ) z kwoty  37,67 zł za 1 q do kwoty 33,00 zł za 1 q.
 
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XV/81/2003 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 grudnia 2003r. w sprawie  obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczania podatku rolnego na 2004 rok.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązująca od 01.01.2005 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
           
 
 
 
do uchwały nr XXV / 166 / 2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 grudnia 2004 r.
 
 
Według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2004 r. ( M.P. Nr 43, poz. 765) średnia cena skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2004 r. wynosi 37,67 zł za 1 q.
Proponuje się obniżyć średnią cenę skupu żyta z kwoty 37,67 zł za 1q do kwoty 33,00 zł za 1 q, czyli do kwoty obowiązującej dla potrzeb wymiaru podatku rolnego w roku 2004.
 
W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.