Uchwała NR XXV/169/2004 Rady Mijeskiej Pleszewie z dnia 9 grudnia 2004 r.

pobierz tekst uchwały w formacie pdf
 
 
 
 UCHWAŁA NR  XXV / 169 / 2004
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE
z dnia 9 grudnia 2004 r.
 
 
w sprawie: przystąpienia Miasta i Gminy Pleszew do Funduszu Poręczeń Kredytowych
                   Południowej  Wielkopolski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 
 
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska uchwala:
 
§ 1. Postanawia się o przystąpieniu Miasta i Gminy Pleszew do Funduszu Poręczeń Kredytowych Południowej Wielkopolski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i objęcia w niej przez Miasto i Gminę Pleszew 50 (pięćdziesięciu) udziałów o wartości nominalnej po 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, w łącznej kwocie 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).
 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E
 
 
Do Uchwały Nr XXV / 169 / 2004 Rady Miejskiej z dnia 9 grudnia 2004 r.
 
 
Celem działania Funduszu Poręczeń Kredytowych Południowej Wielkopolski spółka z o.o. jest wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw z Regionu Południowej Wielkopolski poprzez ułatwienie im dostępu do finansowania dłużnego   w drodze udzielania poręczeń zaciąganych przez małe i średnie przedsiębiorstwa kredytów i pożyczek.
Na kapitał zakładowy Spółki składają się równe i niepodzielne udziały               o wartości nominalnej po 1.000 zł każdy. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników. Fundusz został założony 11 października 2004 roku.
Pierwszymi udziałowcami Funduszu są: Pleszewska Izba Gospodarcza            w Pleszewie (20 udziałów), Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu (20 udziałów) oraz Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski (20 udziałów).
W dniu 26 października 2004 roku Rada Powiatu w Pleszewie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do Funduszu i objęciu przez Powiat Pleszewski w nim 50 udziałów.