Uchwała Nr XXIX/191/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 lutego 2005 r.

Uchwała w formacie pdf
 
 
UCHWAŁA NR XXIX / 191 / 2005
RADY MIEJSKIEJ  w PLESZEWIE
z dnia 24 lutego 2005 r.
 
 
w sprawie: poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości
                  wynagrodzenia za inkaso.
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 ze zmianami), Rada Miejska uchwala, co następuje:
 
§ 1. 1. Zarządza się pobór od osób fizycznych w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości.
2. Na inkasenta wyznacza się pana Jerzego Kaczmarka.
 
 
§ 2. Wysokość wynagrodzenia za inkaso podatków ustala się w wysokości 1% od zainkasowanych kwot.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
 
do Uchwały Nr XXIX/191/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 lutego 2005 r.
 
 
 
Na podstawie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Miejska może zarządzić pobór podatków w drodze inkasa.
Wyznaczenie inkasenta przyspieszy windykacje zaległości podatkowych, a także pomoże częściowo wyeliminować kosztowne i czasochłonne procedury egzekucyjne.
 
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne i celowe.