Uchwała Nr XXVII/179/2004 Rady Miejskiej w Pleszew z dnia 30 grudnia 2004r.

Uchwała w formacie pdf 
 
 
UCHWAŁA Nr XXVII/179/2004
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE
z dnia 30 grudnia 2004r.
w sprawie: wydania opinii dotyczącej wniesienia  aportu rzeczowego do majątku spółki Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Pleszewie.
Na podstawie art. 18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 póz. 1591 ze zmianami), w związku z Uchwałą Nr XVII/105/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2004 roku, określającej zasady wnoszenia, zbywania i cofania udziałów i akcji spółek handlowych, Rada Miejska uchwala co następuje:
§1
1.  Opiniuje   się  pozytywnie  wniesienie  aportu  rzeczowego  do  spółki   Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Pleszewie, w postaci dokumentacji technicznej na następujące zadania inwestycyjne:
-   budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Warneńczyka w Pleszewie,
- budowa kolektora kanalizacji deszczowej w Al. Wojska Polskiego - Al. Mickiewicza.
2.  Wartość aportu wynosi   18.006,30 zł.
 
 
§2
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr XXVII/179/2004
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE
z dnia 30 grudnia 2004r.
Aktem notarialnym z dnia 15 grudnia 1993 roku (Rep. Nr 5174/93) Miasto i Gmina Pleszew   zawiązała   spóikę   z   ograniczoną   odpowiedzialnością   pn.   "Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pleszewie", z siedzibą przy ul. Fabrycznej 5 w Pleszewie. Udział gminy  w  spółce wynosi   100%.  Udziały  zostały wniesione  aportem rzeczowym i wkładem pieniężnym
Ponieważ wymienione w uchwale zadania inwestycyjne, zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z własnych środków finansowych, dokumentacja winna być przekazana inwestorowi, aby jej wartość zwiększyła wartość całej inwestycji.
Zgodnie z Uchwałą Nr XVU7105/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2004 roku określającą zasady wnoszenia, zbywania i cofania udziałów i akcji spółek handlowych, Burmistrz jest upoważniony do dysponowania majątkiem gminy w tym zakresie, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Miejskiej.
Stąd podjęcie powyższej uchwały jest w pełni zasadne.