Uchwała nr XXX/203/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2005r.

Tekst uchwały w fomacie pdf
Załącznik do uchwały XXX/203/2005 - format pdf 
 
 Uchwała nr XXX/203/2005
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 21 kwietnia 2005 
 
w sprawie:       regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Pleszew
 
      Na podstawie art. 18, ust.2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala:
 
§ 1       Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) dla uczniów uprawnionych do świadczeń na podstawie ustawy o systemie oświaty (art. 90b ust. 3 i 4) i zamieszkujących teren miasta i gminy Pleszew udzielana będzie na podstawie regulaminu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2.      Na finansowanie zasiłków szkolnych przeznacza się 1 % dotacji celowej otrzymanej przez miasto i gminę Pleszew w trybie art. 90r  ust.4 ustawy o systemie oświaty.
 
§ 3.      Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
§ 4.   Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
UZASADNIENIE
 
do uchwały nr XXX/203/2005  Rady Miejskiej w Pleszewie z  dnia 21 kwietnia 2005r.
 
 
            Po  znowelizowaniu ustawy o systemie oświaty stosownie do Rozdziału 8a pomoc materialna dla uczniów, udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, jest zadaniem własnym jednostki samorządu terytorialnego.
            Art. 90f ustawy stanowi, że do rady gminy należy uchwalenie regulaminu, w którym określa się:         
1.    sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1;
2.    formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy;
3.    tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;
4.    tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.
 
      W uchwale przyjęto stawki stypendiów w kwocie 45 zł i 50 zł. (przy minimalnej stawce 44,80 zł i maksymalnej 112,00 zł) kierując się możliwościami budżetu.Miasto i Gmina Pleszew otrzymało dotację celową na pomoc materialną dla uczniów  na rok 2005 w kwocie 201 144,00 zł., z czego na stypendia przypada kwota 199 132,56 zł., natomiast na podstawie przyjętych wniosków i przy zastosowaniu ww. stawek potrzebne środki szacuje się na 519 150,00 zł. Pomimo tak niskich stypendiów gmina będzie musiała w 2005r. wygospodarować na pomoc materialną dla uczniów dodatkowe  320 017,44 zł. ze środków własnych.
      Pozostała kwota  wynosząca  1%  dotacji tj. 2011,44 zł. przeznaczona jest na zasiłki szkolne  (199 132,56 + 2011,44 zł.  =  201 144,00 zł.). 
     
      Proponowany Regulamin spełnia wymagania ustawy. Jego uchwalenie jest zatem konieczne i zasadne.