Uchwała Nr XXX/202/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2005r.

Uchwała w formacie pdf
Załacznik do uchwały XXX/202/2005 - format pdf 
 
Uchwała Nr XXX/202/2005
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 21 kwietnia 2005r.
 
 
w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Kowalew.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:
 
 
§1. Przyjmuje się Planu Rozwoju Miejscowości Kowalew, który stanowi załącznik do 
       uchwały.
 
 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
 
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Uzasadnienie
 
do uchwały Nr XXX/202/2005 Rady Miejskiej z dnia 21 kwietnia  2005r.
 
Na Sesji Rady Miejskiej w dniu 9 grudnia 2004r. podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania Programów Odnowy Wsi Gminy Pleszew.
W wyniku jej realizacji powstał z inicjatywy i z udziałem mieszkańców wsi Kowalew Plan Rozwoju Miejscowości. Znając potrzeby dokonali opisu stanu istniejącego, jak również wyboru kierunków rozwoju wsi. Na tej podstawie wskazali projekty, których realizacja niezbędna jest dla rozwoju i odnowy wsi. Plan został zatwierdzony przez Radę Sołecką, a następnie przez zebranie mieszkańców wsi, które odbyło się w dniu 9 marca 2005r.
W ramach działania 2.3. samorząd Gminy Pleszew zamierza złożyć wniosek na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na dokończeniu w miejscowości Kowalew robót budowlanych w istniejącym obiekcie OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej oraz adaptację przyległego terenu na boisko sportowe.
Zmiana nazwy dokumentu z Programu Odnowy Wsi na Plan Rozwoju Miejscowości  wynika z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" (Dz. U. 284, poz. 2846).
Zakres rzeczowy dokumentu pozostaje w niezmienionym zakresie, określonym również w ww. rozporządzeniu.