Porządek obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 31 października 2012 r.

Porządek obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 31 października 2012 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu Nr XXI/2012 z dnia 27 września 2012 r. 
 4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w III kw. 2012 r.
 6. MGOPS – Pomoc społeczna na terenie MiG Pleszew.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 8. a. podziału Miasta i Gminy Pleszew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,

  b. zmiany uchwały Nr XXXIX/254/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2005 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pleszewa, 

  - załącznik nr 1

  - załącznik nr 2

  c. Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013,

  d. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

  e. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

  f. wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

  g. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

  h. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,


  i. obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,

  j. wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

  k. zmiany uchwały nr XXI/254/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 9. Interpelacje radnych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje. 
 11. Sprawy różne.