Uchwała Nr XXX/199/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2005r.

Uchwała w formacie pdf
Załącznik do uchwały XXX/199/2005
 
 
 
 
 
 
UCHWAŁA NR XXX / 199 / 2005
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE
z dnia 21 kwietnia 2005 r.
 
 
 
w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) i art. 109, art. 110 ust. 1 i 2, art. 124 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. W uchwale Nr XXVIII / 180 / 2005 Rady Miejskiej z dnia 27 stycznia 2005 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005, zmienionej Zarządzeniem Nr 336/IV/2005 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005, wprowadza się następujące zmiany:
 
1.    § 1 otrzymuje brzmienie:
"Uchwala się dochody budżetu Miasta i Gminy na rok 2005 w wysokości 43.739.231 zł
w tym:
-   dotacja celowa na zadania bieżące ustawowo zlecone w kwocie 6.983.502 zł,
-   dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 75.000 zł,
-   dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały."
Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 
2.    § 2 otrzymuje brzmienie:
"Uchwala się wydatki budżetu Miasta i Gminy na rok 2005 w wysokości 47.079.097 zł
w tym:
-    wydatki na zadania bieżące ustawowo zlecone w kwocie 6.983.502 zł,
-    wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (z powiatem) w kwocie 75.000 zł,
-    wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 
3.    § 3 otrzymuje brzmienie:
"Deficyt budżetu Miasta i Gminy w wysokości 3.339.866 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów."
 
4.    § 4 otrzymuje brzmienie:
"Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do:
-    zaciągania długu do kwoty 4.200.000 zł,
-    spłaty zobowiązań w wysokości 3.111.404 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały."
Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 
5.    § 4 otrzymuje brzmienie:
"Ustala się plan wydatków majątkowych w wysokości 5.858.773 zł oraz wydatków inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały."
Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
 
6.    § 6 otrzymuje brzmienie:
"Ustala się plan dotacji dla instytucji kultury w wysokości 1.259.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały oraz plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 126.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały."
Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
 
7.    Po § 6 dodaje się § 6a o brzmieniu:
"Ustala się plan dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych realizowanych prze stowarzyszenia w wysokości 47.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6a do niniejszej uchwały".
Załącznik nr 6a otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
 
8.    § 8 otrzymuje brzmienie:
"Określa się plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały."
Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
 
9.    § 11 otrzymuje brzmienie:
"Uchwala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały."
Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
 
10. § 14 otrzymuje brzmienie:
"Uchwala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 350.000 zł, oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 403.652 zł.
 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.