Uchwała XXXI/210/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31-maja-2005

 
Uchwała XXXI/210/05
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 31-maja-2005  
 
 
w sprawie:       upoważnienia kierownika Biura Obsługi Szkół Samorządowych do załatwianiaindywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
 
            Na podstawie art. 39 ust. 4  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142,  poz. 1591  ze zmianami ) Rada Miejska uchwala:
 
 
 
§1.    Upoważnia się Kierownika Biura Obsługi Szkół Samorządowych do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w szczególności do przyjmowania i rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego  i zapomogi szkolnej oraz wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie.
§2.    Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§3.    Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
 
UZASADNIENIE
 do uchwały Uchwały XXXI/210/05  Rady Miejskiej w Pleszewie  z dnia 31-maja-2005
 
 
            Zgodnie z art. 90n ust. 1  ustawy o systemie oświaty świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje wójt, burmistrz, prezydent miasta w drodze decyzji administracyjnej.
            Równocześnie art. 39 ust. 4 ustawy samorządowej rada gminy może upoważnić m. in. organy jednostek organizacyjnych gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, a zatem także do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie dotyczącym pomocy stypendialnej, o której mowa w rozdz. 8a ustawy o systemie oświaty.
            Mając na uwadze ilość wniosków stypendialnych uznać należy za właściwe, aby wszelkie sprawy związane z pomocą stypendialną były realizowane w jednostce obsługującej oświatę, a to uzasadnia przedłożenie niniejszego projektu uchwały.