Uchwała XXXI/219/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 maja 2005

Uchwała XXXI/219/05
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 31 maja 2005
 
w sprawie: nadania odznaczenia "Za Zasługi dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew"
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 15  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz  § 2 i 3 ust. 1 i ust. 2 uchwały Nr XLII/296/93 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 grudnia 1993r. w sprawie ustanowienia Odznaczenia "Za Zasługi dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew" Rada Miejska uchwala:
 
§1. Nadaje się odznaczenie "Za Zasługi dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew"
1.    Edwardowi  Karnickiemu
2.    Andrzejowi Szymańskiemu
 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej i Burmistrzowi.
 
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.