Uchwała XXXI/217/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 maja 2005

 
Uchwała XXXI/217/05
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 31 maja 2005
 
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja ulicy i chodników na ul. Zielonej w Pleszewie"
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.c oraz art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 48 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska uchwala:
 
§ 1
 
Postanawia się zaciągnąć długoterminowy kredyt bankowy z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja ulicy i chodników na ul. Zielonej w Pleszewie" w wysokości 225.000 zł.
 
§ 2
 
Spłata kredytu nastąpi w latach 2006 - 2010.
 
§ 3
 
Źródłem spłaty rat kapitałowych kredytu wraz z należnymi odsetkami będą dochody własne budżetu Miasta i Gminy Pleszew.
 
§ 4
 
Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel "in blanco" wraz z deklaracją wekslową.
 
§ 5
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Pleszewie.
 
§ 6
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
U Z A S A D N I E N I E
 
 
Uchwała XXXI/217/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 maja 2005
 
 
Na zadanie inwestycyjne ujęte w budżecie w rozdz. 60016 pn. "Modernizacja ulicy i chodników na ul. Zielonej w Pleszewie" w budżecie zabezpieczono środki po stronie przychodów (kredyt w wysokości 225.000 zł) a także częściowo w dochodach własnych.
W celu uzyskania najkorzystniejszego kredytu bankowego przeprowadzona zostanie procedura przetargowa zgodnie z Prawem zamówień publicznych.
Uchwała budżetowa Rady Miejskiej z dnia 27 stycznia 2005 roku (ze zmianami) upoważnia Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do zaciągania długu do kwoty 4.200.000 zł, w której znajduję się kredyt na wymienione w niniejszej uchwale zadanie inwestycyjne.
 
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne i celowe