Zbiórka publiczna

KARTA INFORMACYNA
URZĄD MIASTA I GMINY W PLESZEWIE
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
tel. (062) 7428 317
fax (062) 7428 301

ZBIÓRKA PUBLICZNA

   

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych - (Dz. U. z 2014 r. poz. 498);
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji 9 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zbiórek publicznych - (Dz. U. z 2014 r. poz. 833).

Dla przypomnienia najważniejsze zmiany w zasadach prowadzenia zbiórek publicznych obowiązujące od 18 lipca 2014 r.:

1. zgłoszenie (dotychczas pozwolenie)

2. zgłoszenie wszystkich zbiórek: małe, duże, ogólnopolskie, lokalne do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (dotychczas w zależności od terenu, na jakim była organizowana zbiórka, do: wójta, burmistrza, starosty, ministra)

3. zgłoszenie elektroniczne na http://zbiórki.gov.pl/zbiorki/index (przy zgłoszeniu elektronicznym organizator zbiórki musi mieć ePUAP), możliwe też zgłoszenie papierowe do MSWiA (dotychczas tylko pisemne)

4. decyzja o przyjęciu (lub nie) zgłoszenia elektronicznego w ciągu trzech lub papierowego w ciągu siedmiu dni (dotychczas w ciągu 30 dni)

5. dostępność zgłoszeń i sprawozdań on-line na zbiórki.gov.pl (dotychczas zgody i sprawozdania były papierowe, pozostawały w urzędzie wydającym zgłoszenie)

6. nie ma obowiązku umieszczania sprawozdania ze zbiórki publicznej w prasie (chyba, że zbiórka sprzed 18 lipca, wtedy nadal obowiązek sprawozdania, np. jeśli na początku 2013 r. wydano pozwolenie do 20 stycznia 2014 r. to nadal obowiązek sprawozdania do urzędu, ogłoszenie w prasie)

7. bez opłaty skarbowej (dotychczas z opłatą - w 2014 r. było to 82 zł)

8. zbiórką publiczną nie są (i nie zgłasza się na zbiórki.gov.pl) m.in. apele o wpłaty na konto bankowe organizacji, sprzedaż przedmiotów, tzw. cegiełek (dotychczas były to zbiórki publiczne).

Co jest zbiórką publiczną, co nią nie jest, na jakie cele zbiórka publiczna

Zbiórka publiczna:

 • dotyczy wyłącznie ofiar w gotówce lub w naturze, czyli: pieniędzy, darów rzeczowych
 • zbiórka w miejscach publicznych, zbierający i dający nie znają się (np. na ulicy, w parku, na cmentarzu, w sklepie, „domokrążne zbieranie od domu do domu") do: puszek, skarbon, koszy,
 • na cel pożytku publicznego, np. kulturę, pomoc dobroczynną lub na cel religijny (poza terenem kościołów)

WSKAZÓWKA: Regulowane jest zbieranie pieniędzy i darów rzeczowych w miejscach publicznych, ponieważ gotówka lub dary zbierane w ten sposób nie są ewidencjonowane i nie pozostaje ślad ich przepływu - informacje o przekazanej gotówce i darach, a także o darczyńcy są niedostępne dla kontroli skarbowej.

Po zmianie przepisów ma być jaśniejsze, co zbiórką jest, a co nią nie jest, choć wynika to tylko z ogólnych wytycznych (definicji) z art. 1 nowej ustawy o zbiórkach i nie zostanie wydane rozporządzenie określające formy zbiórek (na wzór dotychczas obowiązującego). Także w art. 9, w którym mowa jest o tym, co zawiera zgłoszenie, sformułowano ogólny obowiązek podania sposobu prowadzenia zbiórki, który organizator musi zadeklarować w zgłoszeniu (może ich być kilka). Oznacza to w praktyce, że to, co mieści się w definicji zbiórki publicznej, wymaga zgłoszenia zgodnie z nową ustawą, a to co nie mieści się, nie jest zgłaszane.

PRZYKŁAD: Zbiórką publiczną jest także zbiórka w zakładzie pracy, restauracji itp. za zgodą właściciela, w urzędzie za zgodą kierownika tego urzędu, jeśli jest to zbiórka nie tylko dla zamkniętego grona osób.

Na co zbiórka (cele)

1. Cel musi być ze „sfery zadań publicznych" - bo mówimy o zbiórce publicznej, nie można więc zbierać na każdy dowolny cel.

Możliwy cel zbiórki publicznej określono poprzez odniesienie do katalogu zadań publicznych z art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Można zbierać na 34 cele określone w art. 4 ust. 1 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a więc dość szeroko: np. działalność charytatywną, działalności na rzecz mniejszości narodowych, promocja zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; naukę; kulturę; ekologię (pełna lista: /x/423531).

2. Można też zbierać pieniądze, dary na cele religijne.

UWAGA: Organizator zbiórki publicznej nie może jej organizować na cel niezgodny z prawem, leżący poza sferą zadań publicznych.

Zmiana celu zbiórki publicznej

Ustawa dopuszcza możliwość zmiany celu zbiórki w trakcie jest trwania, ale nadal musi to być cel zgodny z ustawą o pożytku lub religijny. W takim przypadku organizator zbiórki musi powtórnie zgłosić zbiórkę (art. 12 ust. 2).

Możliwe jest również spożytkowanie zebranych ofiar na cel inny niż podany w zgłoszeniu, jeżeli cel podany w zgłoszeniu został osiągnięty lub nie może być kontynuowany (ale nadal musi być zgodny z ustawą o pożytku lub religijny).

Co zbiórką publiczną nie jest (nie zgłasza się jej i nie rozlicza na zbiórki.gov.pl):

Obowiązkiem zgłoszenia zbiórki i zamieszczenia sprawozdania z jej przeprowadzenia nie jest objęta zbiórka, z której pozostaje ślad przepływu pieniędzy i darów, są one ewidencjonowane w inny sposób, np.:

 • przelewy na konto bankowe stowarzyszenia, fundacji, apele o takie wpłaty,
 • wpłaty na konto on-line, przekazywanie darów, pieniędzy za pomocą wirtualnych platform (np. crowdfunding),
 • publikowanie w mediach, internecie, wysyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (mailing, SMS-y), także z wykorzystaniem bazy danych (w tym również zakupionej bazy danych) apeli o: przekazywanie wpłat na konto, złożenie zleceń stałych / przelewów na konto bankowe lub o przesłanie SMS-ów na określony numer,
 • SMS-y charytatywne dla organizacji pozarządowych,
 • sprzedaż, np. biletów na koncert (to sprzedaż więc powinna odbywać się w ramach działalności gospodarczej, więcej na ten temat dalej).

UWAGA: Z uzasadnienia do nowej ustawy o zbiórkach publicznych wynika, że dotyczy ona tylko takich zbiórek, gdzie nie ma śladów przepływu pieniędzy, darów - podobne rozwiązania obowiązują w innych krajach, np. Wielkiej Brytanii, Holandii. Mimo to każdy, kto zbiera środki na cele publiczne ma moralny obowiązek sprawozdać się przed darczyńcami z tego, ile środków zebrał i jak je spożytkował (choćby na swojej stronie internetowej). Poza tym organizacje pozarządowe mają też obowiązki sprawozdawcze z prowadzonej działalności i inne mechanizmy nadzoru.

Zbiórką publiczną nie jest też (zwolnienia zapisane w ustawie) zbiórka:

 • na cele religijne, na terenie kościołów,
 • koleżeńska, w zamkniętym gronie, np. w pracy, w urzędzie,
 • loteria pieniężna, fantowa (są regulowane ustawą o grach hazardowych),
 • w szkole, tylko wśród młodzieży, nauczycieli.

WSKAZÓWKA: Jeśli na terenie szkolnym, ale nie tylko wśród młodzieży i nauczycieli to jest zbiórka publiczna. Np. w budynku szkoły w czasie ferii ma się odbyć otwarta impreza dla mieszkańców gminy, podczas której będą zbierane pieniądze do skarbony - wtedy jest to zbiórka publiczna, trzeba ją zgłosić na zbiórki.gov.pl.

UWAGA - CO NIE JEST ZBIÓRKĄ

 • Czy sprzedaż przedmiotów przez fundacje, stowarzyszenia na aukcji na balu charytatywnym, to zbiórka publiczna?

Nie. To nie jest zbiórka publiczna w rozumieniu nowej ustawy - nie podlega obowiązkowi zgłoszenia i rozliczenia na zbiórki.gov.pl.

WAŻNE: Przed wejściem w życie nowych przepisów o zbiórkach publicznych w rozporządzeniu w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych sprzedaż przedmiotów (a także sprzedaż cegiełek) była wymieniona jako forma zbiórki publicznej, trzeba było mieć na nią zgodę ministra, burmistrza lub starosty. Zgodnie z nową ustawą taka sprzedaż (niezależnie od sposobu pozyskania przedmiotów) nie jest zbiórką publiczną. Organizacja może pozyskiwać ofiary poprzez sprzedaż przedmiotów - może to robić, ale taka działalność nie podlega nowej ustawie o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (jest to albo działalność gospodarcza albo odpłatna).

 • Czy sprzedaż tzw. cegiełek to zbiórka publiczna?

Raczej jest to sprzedaż przedmiotów, a ta nie podlega zgłoszeniu na zbiórki.gov.pl.

Zależy jednak co jest tzw. cegiełką, bowiem w sytuacji, gdy ofiarodawca otrzymuje „cegiełkę" - przedmiot niemający praktycznej wartości to wówczas tak naprawdę nie dochodzi do sprzedaży przedmiotu. Dlatego zbiórka ofiar w gotówce lub w naturze z użyciem cegiełek, które praktycznie nie mają wartości, może podlegać nowej ustawie o zbiórkach, czyli wymaga zgłoszenia na zbiórki.gov.pl).

Za to sprzedaż przedmiotów, np. tzw. cegiełek, które tak naprawdę są wartościowymi przedmiotami (o ile rzeczywiście mamy do czynienia ze świadczeniem wzajemnym) nie jest darowaniem w postaci „ofiar w gotówce lub naturze" i nie podlega ustawie. Jeśli organizacja pozarządowa chce w ten sposób zbierać pieniądze na swoją działalność statutową to musi albo prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego, albo mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą.

 • Czy uliczni sprzedawcy pocztówek i różnych gadżetów organizacji pozarządowych, powołujący się na zbiórkę na jakiś pożyteczny cel, nadal mogą to robić, prowadzić swoje zbiórki w taki sposób?

To zależy. Nie - jeśli pocztówka albo gadżet są sprzedawane. Sprzedaż przedmiotów lub usług nie podlega ustawie o zbiórkach publicznych. Można sobie jednak wyobrazić sytuację, że pocztówka albo gadżet są tylko symbolem wdzięczności za dar w gotówce przekazywany w przestrzeni publicznej. Wtedy - tak jak w przypadku cegiełki o symbolicznej wartości - mamy do czynienia ze zbiórką publiczną i trzeba ją zgłosić.

Kto może prowadzić zbiórkę publiczną

Uprawnione do prowadzenia zbiórek publicznych są:

 1. fundacje, stowarzyszenia, ale też np. partie polityczne, związki zawodowe, organizacje pracodawców, spółdzielnie socjalne; nie może jej zorganizować stowarzyszenie zwykłe, ale takie stowarzyszenie może powołać komitet społeczny, który przeprowadzi zbiórkę
 2. tzw. organizacje kościelne i wyznaniowe
 3. komitety społeczne powołane w celu przeprowadzenia zbiórki publicznej (komitet może też powstać na zbiórkę na wydatki związane z wykonywaniem inicjatywy ustawodawczej przez obywateli).

Komitet społeczny

Zbiórki publicznej nie może prowadzić jedna osoba. Ale mogą to zrobić co najmniej trzy osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych i niekarane - mogą utworzyć komitet społeczny. Uchwalają one akt założycielski (zawiera: imię, nazwisko, numer PESEL, adresy zamieszkania członków komitetu społecznego; adres do korespondencji; dane osoby upoważnionej do reprezentowania komitetu społecznego; cel w jakim komitet społeczny został zawiązany):

 • według urzędowego wzoru papierowo, z własnoręcznymi podpisami (link do wzoru w formacie rtf - kliknij tutaj)
 • lub na formularzu elektronicznym na zbiórki.gov.pl, z podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

Dodatkowo wszyscy członkowie komitetu społecznego są zobowiązani do złożenia oświadczeń o niekaralności pod rygorem odpowiedzialności karnej za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe.

Członkowie komitetu społecznego ponoszą odpowiedzialność osobistą za działania komitetu. Każda zmiana składu komitetu musi zostać zgłoszona, urzędnicy aktualizują te dane na zbiórki.gov.pl.

Portal zbiórek publicznych - co to jest i do czego służy?

Zbiórką publiczną jest zbieranie gotówki lub darów w przestrzeni publicznej - np. do skarbon, czy puszek. Darczyńcy są anonimowi, a zbierane ofiary i ich przeznaczenie nie podlegają innemu rodzajowi rejestracji. W takiej sytuacji pomocą służy portal: tu możemy sprawdzić, kto prowadzi zbiórkę, w jaki sposób i co się stało z pieniędzmi lub darami rzeczowymi, które przekazaliśmy.

Łatwy dostęp do informacji dotyczących zarówno zbiórek aktualnie prowadzonych, jak również zbiórek zakończonych (do 10 lat wstecz) zwiększy przejrzystość procesu, co będzie pomocne w budowaniu wiarygodności organizatorów zbiórek oraz wesprze ideę dobroczynności. Wszyscy możemy obserwować, w jaki sposób funkcjonują akcje pomocy i jak wartościowe są cele, które są realizowane.

Dla obywateli

W portalu można znaleźć informacje o konkretnej zbiórce, przejrzeć spis zgłoszonych zbiórek, czy poznać dane organizatora.

W portalu możemy się dowiedzieć, ile udało się zebrać oraz jak została rozliczona dana zbiórka. Ocenić, czy nasze wsparcie zostało dobrze spożytkowane. Portal oferuje także wiele przydatnych funkcjonalności obywatelom i organizacjom zainteresowanym dobroczynnością. Korzystając z wyszukiwarki, można odszukać zbiórki o określonych cechach (np. takim samym celu). Dodatkowo, portal pozwala tworzyć wykresy i zestawienia.

Wszystko to ma służyć transparentności i budowaniu zaufania pomiędzy organizatorami zbiórek i darczyńcami.

Dla organizatorów zbiórek publicznych

Portal służy do zgłaszania zbiórek - jest miejscem, do którego można odsyłać zainteresowanych daną zbiórką publiczną.

W przeznaczonej dla organizatorów części portalu można znaleźć formularze zgłoszenia i sprawozdań, instrukcje, porady.

Portal jest też narzędziem wspierającym rozliczanie ze zbiórek. Na portalu prezentowane są informacje dotyczące wymaganego terminu składania sprawozdań. System wysyła także do organizatorów przypomnienia o konieczności terminowego rozliczenia się.

Organizator może składać dokumenty dotyczące zbiórek drogą elektroniczną i w postaci papierowej.

Droga elektroniczna

Rekomendujemy zgłaszanie i rozliczanie zbiórek drogą elektroniczną m.in. dlatego, że będzie obsłużone szybciej. Składanie sprawozdań elektronicznie też jest wygodniejsze oraz łatwiejsze dla organizatora (wbudowane w formularz podpowiedzi pomogą odpowiednio wypełnić dokument). Zgłoszenia i sprawozdania są składane przez konto na ePUAP. Chcąc zgłosić zbiórkę elektronicznie należy przejść do sekcji „zgłoś lub rozlicz zbiórkę elektronicznie", która pokieruje nas do strony logowania na ePUAP.

Formularz papierowy

Zbiórki można zgłaszać wysyłając formularz drogą tradycyjną. Formularz można pobrać na portalu, w sekcji „zgłoś lub rozlicz zbiórkę papierowo". Także formularze sprawozdań są tu dostępne - można je wydrukować, wypełnić i wysłać do MAC pocztą - a obsługujący portal urzędnicy wprowadzą go na stronę. W sekcji „Jak prawidłowo zgłosić lub rozliczyć zbiórkę" organizatorzy znajdą instrukcje i porady, dotyczące procedur zgłaszania zbiórek, sprawozdawczości, zakładania profilu zaufanego. Warto zapoznać się z tymi materiałami przed rozpoczęciem zbiórki publicznej, bo znacznie ułatwi to dalsze działania.

Formularze elektroniczne wyłącznie na ePuap.

Dostęp do usługi za pomocą ePUAP

By uzyskać bezpośredni dostęp do formularzy elektronicznych na ePUAP należy wybrać na link http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ListaSpraw i z alfabetycznej listy spraw wybrać usługę "Zbiórka publiczna".

Dlaczego warto zgłaszać i rozliczać zbiórki elektronicznie?

 • Organizator zbiórki oszczędzi czas i pieniądze. Zbiórkę można zgłosić w dowolnym momencie, z dowolnej lokalizacji - wystarczy dostęp do internetu.
 • Wniosek zgłoszony elektronicznie zostanie szybciej rozpatrzony - do 3 dni roboczych, przesłany papierowo - do 7 dni roboczych.
 • Organizator dostanie potwierdzenie, że wysłany przez niego dokument dotarł do Ministerstwa.
 • Dzięki komentarzom i podpowiedziom, wbudowanym w formularze elektroniczne, łatwiej jest poprawnie wypełnić dokument.

Jak zgłosić zbiórkę lub sprawozdanie elektronicznie na ePUAP?

1. Do złożenia zgłoszenia lub sprawozdania ze zbiórki publicznej niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego. Profil zaufany/certyfikat powinny posiadać wszystkie osoby podpisujące dany dokument (osoba uprawniona do reprezentowania organizatora i wszyscy członkowie komitetu społecznego). Instrukcja pozyskiwania profilu zaufanego znajduje się na portalu zbiórek publicznych, w sekcji „Jak prawidłowo zgłosić lub rozliczyć zbiórkę?".

2. Trzeba kliknąć w link dostępny na portalu zbiórek publicznych w sekcji „zgłoś lub rozlicz zbiórkę elektronicznie". Link przekieruje do właściwej usługi.

3. Należy wybrać odpowiedni formularz (zgłoszenie zbiórki publicznej, sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej, sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar) klikając „przejdź do formularza".

4. Należy wypełnić wybrany formularz. Pomagać w tym będą podpowiedzi i komentarze do poszczególnych pól.

5. Bardzo ważne jest, żeby formularz podpisała osoba do tego uprawniona. Bez tego niemożliwe będzie skuteczne złożenie zgłoszenia czy sprawozdania. Dlatego należy wypełnić odpowiednimi danymi sekcję osoby uprawnionej do reprezentacji. Jeśli w przypadku danej osoby wymagane jest pełnomocnictwo, należy załączyć skan tego pełnomocnictwa do formularza.

6. Po poprawnym wypełnieniu wszystkich niezbędnych danych na dole formularza pojawi się przycisk „zapisz i przejdź dalej". Należy w niego kliknąć.

7. Pojawia się strona umożliwiająca podgląd wypełnionych danych oraz podpisanie dokumentu profilem zaufanym lub certyfikatem. Trzeba zweryfikować poprawność danych (jeśli nie są poprawne można wrócić do widoku formularza poprzez kliknięcie przycisku „wstecz", a po wprowadzeniu poprawek użyć ponownie przycisku „Zapisz i przejdź dalej", by powrócić do podglądu dokumentu).

8. Jeśli dokument będzie podpisywany profilem zaufanym należy wybrać przycisk „podpisz profilem zaufanym". Pojawia się informacja o profilu zaufanym użytkownika. Następnie trzeba kliknąć przycisk „użyj tego profilu do podpisu". Kolejny krok to podanie kodu autoryzującego, który osoba podpisująca dostanie na nr telefonu albo na adres e-mail (w zależności od wybranego kanału autoryzacji). Następnie należy nacisnąć przycisk „zatwierdź".

9. Pojawia się informacja, że dokument został podpisany. Trzeba kliknąć przycisk „dalej".

10. Pojawia się strona umożliwiająca wysłanie dokumentu. Jeśli dokument nie będzie już podpisywany przez inne osoby, należy nacisnąć przycisk „wyślij" (przejdź do pkt 19).

11. Natomiast jeśli dokument ma być podpisany przez inne osoby, osoba która podpisała dokument naciska przycisk „wyjdź i zapisz".

12. Dokument zapisuje się na koncie w folderze „robocze".

13. Kolejna osoba, która chce podpisać dany dokument loguje się na konto, na którym znajduje się podpisany dokument, a więc na konto do którego dodał je administrator (zobacz dalej „Jak umożliwić podpisywanie zgłoszenia lub sprawozdania na ePUAP przez kilka osób?"). Następnie naciska przycisk „moje konto" (przycisk znajduje się w górnej części ekranu).

14. Przechodzi do folderu „robocze" (folder znajduje się po lewej stronie ekranu) i wybiera właściwy dokument. 15. Otwiera podpisany dokument. Naciska przycisk „ Chcę otworzyć dokument w trybie podglądu". 16. Po otwarciu dokumentu, klika w przycisk „Podpisz profilem zaufanym".

17. Następnie klika w przycisk „użyj tego profilu zaufanego".

18. Kolejny krok to podanie kodu autoryzującego, który osoba podpisująca dostatnie na nr telefonu albo na adres e-mail (w zależności od wybranego kanału autoryzacji). Następnie należy nacisnąć przycisk „zatwierdź". Jeśli dokument ma być podpisany przez kolejne osoby, każda z nich wykonuje czynności określone w pkt 11-18. Ostatnia osoba wysyła dokument do MAC, klikając przycisk „wyślij".

19. Po pozytywnej weryfikacji, informacje z dokumentu zostaną zamieszczone na portalu zbiórek publicznych. Jeśli konieczne będzie uzupełnienie informacji lub odmowa przyjęcia zgłoszenia, pismo zostanie przesłane na adres skrytki osoby zgłaszającej zbiórkę/składającej sprawozdanie. Dlatego ważne jest, aby sprawdzać, czy wśród dokumentów odebranych nie ma dodatkowych pism z urzędu.

Jak umożliwić podpisywanie zgłoszenia lub sprawozdania na ePUAP przez kilka osób?

1. W przypadku składania elektronicznych zgłoszeń komitetów społecznych lub wieloosobowej reprezentacji organizacji (np. w stowarzyszeniu, fundacji) na ePUAP potrzebnych jest parę dodatkowych czynności, które umożliwią składanie podpisów przez kilka osób.

2. Wszystkie osoby, które chcą podpisywać dokument w ramach jednego organizatora muszą założyć odrębne konta (każdy niezależnie) na ePUAP. Następnie wybierają one ze swojego grona administratora, który będzie dodawać do konta nowych użytkowników. Osoba, które będzie dodawała nowe osoby do konta musi znać identyfikatory/loginy tych osób.

3. Najpierw należy dodać dodatkowe osoby do konta (patrz pkt I), a potem nadawać osobom uprawnienia do podpisywania pism w ramach jednej organizacji (patrz pkt II).

I. Dodawanie dodatkowych osób do konta

1. Administrator wybranego konta, do którego mają być dodane osoby klika w link: https://konsolahetman.epuap.gov.pl/DracoConsole.

2. Loguje się. 3. Naciska przycisk „import".

4. Wpisuje identyfikator/login użytkownika, którego chce zaprosić do organizacji/podmiotu.

5. Naciska przycisk „import".

6. W tym momencie zostaje wysłane zaproszenie na adres e-mail, który użytkownik wpisał w momencie zakładania konta (Uwaga: zaproszenie jest ważne tylko 2 dni), 7. Użytkownik, który został zaproszony do organizacji musi otworzyć przeglądarkę i zalogować się na swoją pocztę elektroniczną.

8. Otwiera maila z zaproszeniem.

9. Naciska na link w mailu.

10. Akceptuje regulamin i ponownie wpisuje login. Kroki od pkt 3 do 10 należy powtórzyć w przypadku każdego nowego użytkownika.

Uwaga:

 • Kroki 1-6 wykonuje administrator konta, do którego zapraszani są użytkownicy.
 • Kroki 7-10 wykonuje użytkownik, który jest zapraszany do organizacji.

II. Nadawanie nowododanym osobom uprawnień do podpisywania pism w ramach jednej organizacji

1. Administrator wybranego konta, do którego zostały już dodane osoby klika w link poniżej: https://konsolahetman.epuap.gov.pl/DracoConsole.

2. Loguje się.

3. Naciska przycisk „role", który znajdują się po lewej stronie ekranu.

4. Zaznacza „Rola domyślna (lokalna)".

5. Zaznacza „konta" (rola domyślna musi być zaznaczona).

6. Zaznacza konto, które znajduje się w kolumnie „wszystkie konta".

7. Naciska strzałkę skierowaną w lewą stronę ← .

8. Konto zostaje przypisane do roli domyślnej.

Kroki od pkt 1 do 8 należy powtórzyć w przypadku każdego nowego użytkownika.

 

 

ZBIÓRKA PUBLICZNA