Porządek obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 7 marca 2013 r.

Porządek obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 7 marca 2013 r. 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokółu Nr XXIII z dnia 20 grudnia 2012 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w IV kw. 2012 r.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew,

b. nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 1288/14 położonej w Pleszewie pod drogę gminną,

c. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki,

d. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,

e. sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za iszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

f. zmiany uchwały nr XXIII/284/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wniesienia wkładu rzeczowego do spółki pn. Spółka Sport Pleszew Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Pleszewie,

g. wniesienia wkładu rzeczowego do Sport Pleszew Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie,


h. utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

i. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2013 roku,

j. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki,

k. zmiany uchwały Nr XXX/203/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

7. Informacja o kompleksie Park Wodny „Planty”.

8. Interpelacje radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje.

10. Sprawy różne.