Uchwała XXXIII/247/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 07 września 2005

Pobierz tekst uchwały w formacie pdf
 
 
Uchwała Nr XXXIII/247/2005
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 7 września 2005r.
 
 
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVIII/182/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie "Planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pleszewie na rok 2005".
 
 
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala co następuje:
 
 
 
§ 1. Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/182/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 stycznia 2005 r.  otrzymuje brzmienie określone załącznikiem do niniejszej uchwały.
 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
 
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
ZAŁĄCZNIK
DO UCHWAŁY NR  XXXIII/247/2005
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
z dnia 7 września 2005r.
 
 
 
 
Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pleszewie
na rok 2005
 
 
 
 
 
L.p.
Treść
Przychody
(zł)
Wydatki
klasyfikacja budżetowa
1.
Przychodów Ogółem ( z BO)
218 357
-
-
2.
Partycypacja w utrzymaniu rzeki Ner
-
10.000
§4300
3.
Dofinansowanie akcji "Sprzątanie Świata 2005"
-
6.000
§4300 - 3.500
§4210 - 2.500
4.
Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień
-
18.000
§4300 - 11.000
§4210 - 7.000
5.
Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami
-
15.000
§4210
6.
Wydatki na edukację ekologiczną (szkolenia, publikacje książkowe)
-
4.000
§4300 - 2.000
§4210 - 2.000
7.
Remonty na sieci kanalizacji deszczowej
-
31.000
§4300
8.
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
-
84.357
§6270
9.
Odwadniania dróg
-
50.000
§4270
OGÓŁEM
218 357
218 357