Uchwała XXXIII/241/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 07 września 2005

Pobierz tekst uchwały w formacie pdf
Pobierz tekst załączników w formacie pdf

 

UCHWAŁA NR XXXIII / 241 / 2005

RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE

z dnia 7 września 2005 r.
 
 
w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) i art. 109, art. 110 ust. 1 i 2, art. 124 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, (ew. 11) ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. W uchwale Nr XXVIII / 180 / 2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 stycznia 2005 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005, zmienionej Zarządzeniem Nr 336/IV/2005 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005, zmienionej Uchwałą Nr XXX / 199 / 2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2005 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005, zmienionej Zarządzeniem Nr 357/IV/2005 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005, zmienionej Uchwałą Nr XXXII / 228 / 2005 Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005, zmienionej Zarządzeniem Nr 363 / IV / 2005 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005, zmienionej Zarządzeniem Nr 375 / IV / 2005 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 lipca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005, wprowadza się następujące zmiany:
 1. § 1 otrzymuje brzmienie:
„Uchwala się dochody budżetu Miasta i Gminy na rok 2005 w wysokości 45.426.025 zł
w tym:
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.”
Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 1. § 2 otrzymuje brzmienie:
„Uchwala się wydatki budżetu Miasta i Gminy na rok 2005 w wysokości 48.860.891 zł
w tym:
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 1. § 3 otrzymuje brzmienie:
„Deficyt budżetu Miasta i Gminy w wysokości 3.434.866 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.”
 1. § 4 otrzymuje brzmienie:
„Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do:
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”
Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 1. § 5 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się plan wydatków majątkowych w wysokości 6.330.723 zł oraz wydatków inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”
Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
 1. § 6 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się plan dotacji dla instytucji kultury w wysokości 1.264.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały oraz plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 218.115 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”
Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5, a załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
 1. § 6a otrzymuje brzmienie:
„Ustala się plan dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych realizowanych prze stowarzyszenia w wysokości 77.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6a do niniejszej uchwały”.
Załącznik nr 6a otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały
 1. Wprowadza się § 7 o brzmieniu:
„Ustala się plan przychodów i wydatków dochodów własnych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały”.
Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
 1. § 8 otrzymuje brzmienie:
„Określa się plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.”
Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
 1. § 9 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w kwocie 7.043.239 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.”
Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
 1. § 10 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w kwocie 7.043.239 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.”
Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
 1. § 11 otrzymuje brzmienie:
„Uchwala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.”
Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
 1. § 13 otrzymuje brzmienie:
„W budżecie tworzy się:
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.