Uchwała XXXIII/239/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 07 września 2005

Pobierz tekst uchwały w formacie pdf
 
UCHWAŁA NR XXXIII / 239 / 2005
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE
z dnia 7 września 2005 r.
 
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pleszewskiemu
 
Na podstawie art. 111 ust. 2 pkt. 5 i art. 117 a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Przeznacza się z budżetu kwotę 5.000 zł na udzielenie pomocy rzeczowej Powiatowi Pleszewskiemu w postaci kostki chodnikowej na budowę chodnika przy ul.Stawiszyńskiej w miejscowości Brzezie (droga powiatowa nr 13318).
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
UZASADNIENIE
 
do Uchwały Nr XXXIII/239/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 września 2005 r
 
 
 
Zgodnie z art. 117 a ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona pomoc rzeczowa lub finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego. Pomoc taką określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (art. 111 ust. 2 pkt 5 w/w ustawy).
 
Miasto i Gmina Pleszew będąc w latach ubiegłych zarządcą dróg powiatowych wykonała chodnik przy ul. Stawiszyńskiej bez połączenia do drogi krajowej nr 12.
W roku bieżącym Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie przystąpił do realizacji inwestycji pod nazwą "Modernizacja ul. Stawiszyńskiej w Brzeziu" a MiG Pleszew realizuje inwestycję pn. "Budowa ulicy Osiedlowej i Witosa w Brzeziu".
W rejonie tym pozostanie do wykonania odcinek chodnika łączący ul. Stawiszyńską z przystankiem autobusowym przy drodze krajowej nr 12.
 
W związku z tym, że odcinek wybudowanego chodnika będzie stanowił całość ciągu pieszego z osiedla przy ulicy Osiedlowej i Witosa, będących drogami gminnymi, udzielenie przedmiotowej pomocy jest w pełni zasadne.