Uchwała XXXIII/238/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 07 września 2005

Pobierz tekst uchwały w formacie pdf
 
 
UCHWAŁA NR XXXIII / 238 / 2005
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE
z dnia 7 września 2005 r.
  
 
w sprawie:     przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wynikającej z umowy Nr 128/P/Ka/OZ/01
  
Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 411 ust.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
 
 
§ 1. Kwotę 45.000 zł (słownie zł: czterdzieści pięć tysięcy) pozostającą w dyspozycji Miasta i Gminy Pleszew z tytułu umorzenia części pożyczki wynikającej z umowy Nr 128/P/Ka/OZ/01 z dnia 22.11.2001 roku zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia p.n. "Rozbudowa międzygminnego wysypiska odpadów stałych (komunalnych) w Dobrej Nadziei" przeznacza się na realizację przedsięwzięcia p.n. "Kanalizacja sanitarna w miejscowości Kowalew III etap i kanalizacja deszczowa w ulicy Baranów".
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
U Z A S A D N I E N I E
 
Do Uchwały Nr XXXIII / 238 / 2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 września 2005 r
 
W dniu 11 sierpnia 2005 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył gminie Pleszew kwotę 45.000 zł, tj. 30 % pożyczki zaciągniętej na przedsięwzięcie p.n. "Rozbudowa międzygminnego wysypiska odpadów stałych (komunalnych) w Dobrej Nadziei".
Kwota umorzonej części pożyczki powinna być jednak wykorzystana na inwestycyjne przedsięwzięcie proekologiczne, co należy potwierdzić stosowną uchwałą Rady Miejskiej.
 Wobec powyższego proponuje się przeznaczyć kwotę 45.000 zł na przedsięwzięcie pn. "Kanalizacja sanitarna w miejscowości Kowalew III etap i kanalizacja deszczowa w ulicy Baranów".